עם הספר

עמוד:XI

עם הספר ספר זה כולל שרידי תשובות מגניזת קהיר מאת חכמי האימפריה העות ' מאנית הספונים כיום באוסף אלקן נתן אדלר שבספריית בית המדרש לרבנים בניו יורק . לאחר שזכינו להוציא לאור בשנים תשע " ג - תשע " ד את שרידי התשובות מחכמים אלו , שנמצאו באוספי הגניזה שבספריות אוניברסיטת קמברידג ' , הגיע עתה גם מועד גאולתם של שרידים אלו . כתבי היד המתפרסמים כאן לראשונה חושפים גילויים חדשים שטרם נידונו בספרות המחקר ויש בהם כדי לתרום להבנות חדשות בסוגיות הלכתיות - היסטוריות שונות ולגיבוש מבט רחב יותר על ספרות השו "ת והבנת דרכי יצירתה בארצות אגן הים התיכון מראשית המאה הט " ז ואילך . כל הקטעים הועתקו באופן מלא ומדויק . נוסחי התשובות שוחזרו עד מקום שידינו מגעת , אם על ידי צירוף מחדש של קטעים שהופרדו והתפזרו בגניזה , אם באמצעות השלמת מילים וחלקי משפטים שנמחקו או נקטעו מכתבי היד . במהלך עבודתנו , עלה בידינו לזהות את מרבית המשיבים , מהם דמויות רבניות מוכרות . מהם חכמים שהיו ידועים בשעתם , אך במרוצת השנים נשתכחו שמם ופועלם . גם במחקר זה לא הסתפקנו בהעתקה מתוך תצלומים דיגיטאליים בלבד , אלא בחנו את כתבי היד המקוריים . ניסיון של שנים למדנו שהמאמץ אינו לשווא . מסתבר שגם בעידן הדיגיטציה אין לוותר על בדיקת כתב היד . מה שבכוחה של העין להבחין בכתב היד המקורי , היא תתקשה לזהות בתצלום דיגיטאלי , אף המשובח ביותר . המנגנון הביקורתי כולל מבואות מיוחדים לכל תשובה , מראי מקומות לספרות התורנית , הפניות לספרות המחקר , ציונים לתשובות מקבילות בכתבי יד ובדפוסים , פרשנות וביאורים לקטעים סתומים והבהרות וליבון הרקע התורני וההיסטורי הדרוש להבנת הטקסט . במבואות לתשובות הקדשנו מדור לתחום הפלאוגרפי ובו מסרנו מידע מפורט על מידותיהם של כתבי היד ועל מצבם הפיזי של כתבי היד . לעתים הערנו במדור זה גם על תופעות ייחודיות שעולות מכתיבת היד שיש בהן חיזוק לזיהוי המשיב או לזיהוי השואל . חלק מכתבי היד הם טיוטות ואוטוגרפים של תשובות שנדפסו ומצויים בהם שינויים חשובים , הערות שוליים , מחיקות ותיקונים . ניתוח כתיבות היד איפשר לא אחת להשוות בין התוצרים הסופיים שהובאו לדפוס לבין הגרסאות הראשונות והנוסחים הגולמיים או ההערות שהמשיב הוסיף בכתב ידו בין השיטין או בשולי גיליונות . יש אשר עיון בהוספות אלו איפשר גם הצצה נדירה אל מאחורי הקלעים של תהליך היצירה , וחשף את מערכת שיקוליו של המשיב ודרך גיבוש מחשבתו ולשונו עד להתהוות הגרסה הסופית שהובאה לדפוס . ספר זה , הכולל שני כרכים , הוא כאמור נדבך נוסף בחקר שרידי התשובות מאת חכמי האימפריה העות ' מאנית , ונכללים בו ארבעים ושמונה כתבי יד , בהם חמישים ושש שרידי תשובות , מהמאות הט " ז - הי " ט , לפי הפירוט דלהלן : כרך א – עשרים וארבעה כתבי יד , בהם שלושים תשובות מחכמי ארץ ישראל ומצרים שעלה בידינו לזהותן . כרך ב – עשרים וארבעה כתבי יד , בהם עשרים ושש תשובות : שלוש תשובות חדשות ממצרים , שתיים מאת ר ' דוד בן זמרא [ רדב " ז ] ואחת מאת ר ' יהודה חאמי ( שזוהו לאחר סידור כרך א ' ) , ותשובה אחת מאת ר ' חיים שבתי משאלוניקי , והשאר תשובות אנונימיות שנכתבו ברחבי האימפריה העות ' מאנית . תשובות שתוכנן מעיד עליהן שנכתבו במצרים או בתורכיה , מופיעות במדור זה לפני שאר התשובות האנונימיות . ואם ישאל השואל , מה התועלת בתשובות מקוטעות אנונימיות , שפעמים רב בהן הנסתר על הגלוי . על כך נשיב בלשונו המליצית של קויפמן : ואל ניאש את לבבנו לאמר , כי כל הדברים הנשקפים לנו מגנזי הגניזה אינם אלא למקוטעין [ ... ] גלוי וידוע לפני כל מבין דרכי מחקרנו , כי די לנו לפעמים בקרן - אור אשר תגונב אלינו למצוא מהלכים לנוגה זרחה במקום אשר לא נסינו הצג את כף רגלינו , ועל כן נודה ונברך על כל חלקה טובה אשר תגלה לעינינו בדברי ימי קדמונינו , מבלי לשאול אם נודע לנו על ידה המון נסתרות שמבראשית בעצם תומן , כי האבן אשר ימאסו הבונים היום , להיות שנגדעה אחת מקרנותיה , תהיה לראש פנה בימים הבאים , כאשר תמצאינה שכנותיה אשר התלכדו עמה בהיות הבנין עודנו עומד על תלו . . 1 קויפמן , עמ ' . 490

הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר