תוכן עניינים

עמוד:VI

– ENA 783 . 7 . 10 ר ' חיים אבולעפיה ........................................................................................................................ 240 - 236 יישוב דברי רבינו יצחק ב " ר שמואל מדמפייר , שהובאו בתוספות במסכת סוכה . ב – מצרים – ENA 2685 . 1 - 2 . 1 ר ' דוד בן זמרא ( שו " ת רדב " ז , ח " ג ) 256 - 243 ...................................................................................... א . מתים שעתיד הקב " ה להחיות אם ישובו וימותו או יזכו לחיי נצח ) סי ' תתלט ( . ב . ש " ץ שהיה רגיל להתפלל בראש השנה לפני התיבה תפילת שחרית ורבו התפלל תפילת מוסף . בשנה אחת החליט הרב להתפלל שחרית והתלמיד נעלב ויצא מבית הכנסת . בתגובה נידה אותו הרב והכריז על כך ברבים . האם נהג הרב כהלכה והאם הנידוי חל ומחייב את כל הציבור ? – ENA 2989 . 12 - 13 . 2 ר ' דוד בן זמרא ( שו " ת רדב " ז , ח " ג ) ................................................................................ 274 - 257 א . בעניין חיוב מלקות באכילת טבלין כעין כותח הבבלי בפסח , כשאוכלו בפני עצמו ויש בו כזית בכדי אכילת פרס ) סי ' תקמה ( . ב . הטעם שהחמירה התורה באיסור חמץ בפסח יותר מבשאר איסורים ) סי ' תקמו ( . ג . . 1 נפלה חתיכת בשר לתוך קדרה של חלב ובא גוי והוסיף חלב כדי שיתבטל הבשר בשישים ; . 2 האם מותר לקנות מגויים מוצרי מזון המכילים איסורים שהתבטלו בשישים ; . 3 האם מותר להניח קדרה שנפל בה איסור , במקום שעתיד ליפול בו היתר , כדי לבטל את האיסור בשישים ) סי ' תקמז ( . – ENA 3036 . 5 - 6 . 3 ר ' דוד בן זמרא ( שו " ת רדב " ז , ח " ח ) ...................................................................................... 289 - 275 בעניין טבילת נשים בנהר הנילוס ובפרט במפרצים המכונים כליג ' ) סי ' קמא ( . – ENA 2593 . 23 . 4 ר ' שלמה אלפרנג ' י .......................................................................................... 299 - 290 בעניין חוכר רשות לגביית מיסים שהעסיק סוכן משנה והוסכם ביניהם שהחוכר ימנה מפקח שיכתוב דו " ח חודשי על תזרים ההכנסות וההוצאות . בתום תקופת החכירה התעורר חשדו של החוכר שמא המפקח הפריז בתחשיב ההוצאות ועל כן דרש מהסוכן להישבע על נכונות הדו " ח . – ENA 2692 . 37 - 38 + ENA 3004 . 3 . 5 ר ' שלמה אלפרנג ' י .................................................................... 325 - 300 בעניין תלמיד חכם עני שתפס נכסים של אחיו העשיר בטענה שמצוות הצדקה מוטלת בראש וראשונה על קרובי העני . – ENA 2123 . 4 - 5 . 6 ר ' יהודה מסעוד .................................................................................................................... 343 - 326 בעניין הסכם שותפות לניהול רשות לגביית מיסים באחד המחוזות שבמצרים , שלטענת אחד מהשותפים הושג בכפייה . – ENA 2995 . 5 - 7 . 7 ר ' מרדכי הלוי 361 - 344 ........................................................................................................................ בעניין אדם שקיבל קידושין עבור אחת מבנותיו הקטנות , ובשעת הקידושין המקדש לא נקב בשמה של הבת . – ENA 3361 . 16 . 8 ר ' מרדכי הלוי 369 - 362 .......................................................................................................................... בעניין גט שנשלח מהאי מלטה למצרים , והסופר כתב בגט את האות ס ' שבשם האשה ) גראסיה ( בצורת מ ' סופית . – ENA 2123 . 25 - 26 + ENA 3696 . 1 . 9 ר ' אברהם הלוי ור ' ישועה שבבו ידיע זיין .................... 399 - 370 א . האם ע ֲצתו של המהר " ם מרוטנבורג לומר בשמיני עצרת ברציפות תשעים פעמים " משיב הרוח ומוריד הגשם " מועילה גם לגבי " מוריד הטל " . ב . בעניין אדם שקנה ספר ואחד טוען כי הספר נגנב ממנו והוא מכיר את סימניו .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר