תוכן עניינים

עמוד:V

תוכן עניינים עם הספר קיצורים ביבליוגרפיים הקדמה .................................................................................................................................................................................................................. א - כז התשובות שבכתבי היד כרך א – ארץ ישראל , מצרים א – ארץ ישראל – ENA 1933 . 1 - 6 . 1 ר ' יעקב בירב ( שו " ת מהר " י בירב ) .................................................................................................... 31 - 3 א . בעניין כלים שהתבשל בהם בשר שנשחט על ידי שוחט שאינו בקי בהלכות שחיטה ) סי ' ב ( . ב . בעניין איסור " פצוע דכה " במי שאיברי הרבייה החיצוניים שלו שקעו בחלל הבטן בעקבות בקע מפשעתי ) סי ' ב ( . – ENA 2607 . 21 - 22 . 2 ר ' מתתיה טרייויש [?] ור ' יוסף קארו ( שו " ת אבקת רוכל ) ....................................... 47 - 32 א . למי ראוי לתת מעשר כספים וכיצד מחשבים את ההון והרווחים החייבים במעשר ) סי ' ג ( . ב . אם ראוי לברך על פדיון מעשר שני ואם מחללים פירות על פירות ) סי ' ד ( . – ENA 3047 . 5 - 6 . 3 ר ' שמואל גרמיזאן [ 67 - 48 ............................................................................................................ ?[ בעניין גט שנשלח מהאי מלטה למצרים , והסופר כתב את האות ס ' שבשם האשה ) גראסיה ( בצורת מ ' סופית . – ENA 3794 . 11 . 4 ר ' ישראל בנימין [ 75 - 68 ................................................................................................................... ?[ בעניין אדם שהתמנה לגבות הלוואה בריבית מגוי , ועשה עמו קנוניה והניח לו להתחמק מהתשלום . – ENA 3016 . 4 - 5 . 5 ר ' מאיר הכהן אשכנזי פופרש .............................................................................................. 89 - 76 א . בעניין פירושו של אבן עזרא על הב ' הנוספת בפסוק " והוא באחד ומי ישיבנו " ) איוב כג יג ( . ב . בעניין הסברו של ר ' חיים ויטאל לתכלית הבריאה הסותר את תפיסת השלמות המוחלטת של הבורא . – ENA 2585 . 40 . 6 ר ' יחיאל ב " ר ראובן אשכנזי ............................................................................... 99 - 90 בעניין התרת עגונה שעל פי עדות גוי בעלה נרצח על ידי כנופיית שודדים . – ENA 3021 . 6 - 13 . 7 ר ' אהרן בן דוד אבן חיים ( שו " ת דרכי נעם , סי ' נד ) ..................................................... 163 - 100 בענין התרת עגונה שבעלה נשבה בדרכו למסחר מחוץ למצרים ואחר כך התנצר – על פי עדות יהודי מומר . – ENA 3380 . 1 . 8 ר ' שלום לחמי ................................................................................................... 166 - 164 קטע מתשובה בעניין דיין שציווה את רכושו לאשתו השנייה ולבנם המשותף , ולבנו מאשתו הראשונה השאיר סכום פעוט . – ENA 3021 . 2 - 5 . 9 ר ' שלום לחמי [ 235 - 167 ................................................................................................................ ?[ בעניין סוחר שכתב שטר מתנה בו מסר לבת אשתו ) או לנכדתו ( חלק מרכושו , ואת שאר נכסיו נתן לנכדו ) בן בתו ( . לאחר מותו ערערו שאר יורשיו על תוקף השטר .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר