תוכן העניינים

עמוד:2

פרק 18 הוראת הכוהן המשיח ( הוריות ו ע״ב – ז ע״א ) 339 היחס בין הקושיה « פשיטא״ למימרת אביי 342 הפירוש למימרת אביי 344 הקשיים שבבבות ב - ג של הרישא 346 הקשיים שבפירושי המפרשים לסיפא 350 למשמעה של הסיפא 352 למשמעותה של ההלכה ״עשו ... על הוראת כהן משיח חייבין״ 354 העולה מן הבירור 361 פרק 19 ״חטאתו ושגגתו שוה״ ( הוריות ו ע״ב - ז ע״א ) 363 הדוחק בפירושה של הסוגיה לדרשה 366 למשמען של הדרשות : ״מי שחטאתו ושגגתו שוה … ״ ו״מי שחטאו בשגגה ... ״ 374 פרק 20 למשמעם של ״הורה בפני עצמו״ ו״הורה עם הצבור״ ( הוריות פ״ב מ״ב ; ז ע״א - ע״ב ) 379 חלקי הסוגיה 383 נוסח מימרת רב פפא ומקומה בסוגיה 388 הקשיים בפירושם של אביי ושל רבא למשנה לפי הנוסח שלפנינו 389 הנוסח המשתקף בשיטת הרמב״ם 395 למשמעה של מימרת רב פפא 397 למשמעו של ״הורה עם הצבור״ 399 הורו בשני סוגי חלב או בחלב ובדם 404 להצעתה של הסוגיה 410 פרק 21 אין מביאין אשם תלוי על עשה ועל לא תעשה שבמקדש ( הוריות פ״ב מ״ד ; ח ע״ב ) 413 פירושי המפרשים לדיני אשם תלוי במשנה 415 הנוסח המקורי של המשנה 417 לפירושה של הסוגיה לדין אשם תלוי שבמשנה 419 הנוסח המקורי של דרשת רב יצחק 430 להצעתה של הסוגיה 432 העולה מן הבירור 435 פרק 22 הנשיא והכוהן המשיח בקרבן עולה ויורד ( הוריות פ״ב מ״ד - מ״ז ; ח ע״ב - ט ע״א ) 437 הכפילות במשניות ד - ה על פי הנוסח שלפנינו 440 היעדר דינו של הכוהן המשיח במשניות ד - ה על פי הנוסח שלפנינו 442 הקטע ״ור״ע מי פטר ליה מפר״ וקשייו 446 ההבדל שבין המשנה לבין הברייתא בדינו של הנשיא 451 ההבדלים שבין בבא ג לבין בבא ד בברייתא 453 ליחסה של בבא ד לבבות שלפניה 455 להצעתה של סוגיית הבבלי 455 העולה מן הבירור 458

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר