תוכן העניינים

עמוד:1

פרק 11 לסוגי הרוב בהוראה ( הוריות ה ע״א - ע״ב ) 213 למשמעה של ״רובן״ ברישא 215 האם מקורי הוא ״או רובן״ ברישא ? 216 שיטות ר׳ יהודה ור׳ שמעון על פי הברייתא 222 שיטות התנאים על פי הירושלמי 225 הברייתא בספרי וקשייה 230 להשתלשלותה של הברייתא בספרי 233 העולה מן הבירור 234 פרק 12 לדינו של שבט שעשה בהוראה ( הוריות ה ע״ב ) 236 היחס בין הבעיה לבין ההסבר לבעיה 240 הדיון בברייתא ״מה הן מביאין … ״ וקשייו 243 להצעתה של סוגיית הבבלי 250 פרק 13 כפרה למתים ( הוריות ה ע״ב – ו ע״א ) 254 קרבנות העולים מן הגולה 259 נוסח מימרת רב פפא וקושיו 259 מנא ליה לרב פפא הא 260 הסוגיה המקבילה , תמורה טו ע״א - ע״ב 262 להצעתן של הסוגיות 263 פרק 14 להבדל שבין הציבור לבין בית הדין בהעלם דבר ( הוריות ו ע״א ) 267 ההסבר לזיהויו של רב וקשייו 268 ההסבר לזיהויו של רב יוסף וקשייו 271 להצעתה של הסוגיה 272 פרק 15 לדינו של פר יום הכיפורים ( יומא מט ע״ב – נ ע״ב ; הוריות ו ע״א ) 276 הסיוע 279 דחיית הסיוע 281 קושיית אביי והדיון בה 284 להצעתה של הסוגיה 286 פרק 16 להגדרתם של קרבן יחיד ושל קרבן ציבור ( תמורה פ״א מ״ב ; יומא נ ע״א ; הוריות ג ע״ב ) 290 מקורות העומדים בשיטת ר׳ יהודה 294 פר יום הכיפורים 298 חביתי כוהן גדול 300 פסח 301 פר העלם דבר ושעירי עבודה זרה 305 חגיגה 311 סיכום 315 פרק 17 סוגיות מוחלפות בפירושה של ברייתא ( הוריות ו ע״א - ע״ב ) 317 הוריות ו ע״א - ע״ב 317 קושיית אביי וקשייה 320 נוסחיה של מימרת רב יוסף ומובנם 325 הקושיה ״נייתו פר בהוראה״ 327 הקושיה ״וכי תימא הכי נמי טפי להו שבטים״ 327 למשמעה של מימרת רב אחא ברבי יעקב 328 הקושיה ״א״כ חסרו להו י״ב שבטים״ והדיון בה 330 שאלת ״מאי הוי עלה״ והתשובה עליה 331 להצעתה של הסוגיה 332

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר