תוכן העניינים

עמוד:ו

פרק 6 יחיד שעשה בהוראת בית דין לאחר שחזרו בהם ( הוריות פ״א מ״ב ; ג ע״ב – ד ע״א ) 118 הקשיים במשנה לפי הנוסח שלפנינו 120 למשמעה של מימרת רבא ״החזיק בדרך איכא בינייהו״ בבבלי ושל מימרת ר׳ בון בר חייה ״בעומד בין שני תחומין ... ״ בירושלמי 124 המימרות המקוריות של ר׳ זירא ושל ר׳ יוסי בבבלי 129 להצעתה של המשנה 132 פרק 7 אשם תלוי איכא בינייהו ( הוריות ג ע״ב – ד ע״א ) 136 פירוש מימרת ר׳ יוחנן על פי המפרשים וקשייו 139 היחס בין מימרת ר׳ יוחנן למשלים של ר׳ זירא ושל ר׳ יוסי 144 סוגיית הבבלי גיטין עג ע״ב – עד ע״א 146 למשמעה של המימרה ״אשם תלוי איכא בינייהו״ בסוגיה בגיטין 152 למשמעה של המימרה ״אשם תלוי איכא בינייהו״ בסוגיה בהוריות 154 להקשרם המקורי של דברי סומכוס 156 פרק 8 ביטול מקצת וקיום מקצת בהוראה ( הוריות ד ע״א - ע״ב ) 160 בין דרשות עולא וחזקיה לבין דרשת רב אשי 166 לשיטתה של הברייתא בתוספתא 169 הדיון במימרתו של שמואל וקשייו 175 הדיון בבעיית רב יוסף וקשייו 178 לפירושה של בעיית רב יוסף 181 בעיית ר׳ זירא וגרסאותיה 182 פרק 9 למשמעה של הוראה לעקור את כל הגוף בירושלמי ( הוריות פ״א ה״ג , מו ע״א ) 185 הקשיים בסוגיה 187 השיטות לגבי הגדרתן של הוראה לעקור את כל הגוף ושל הוראה לבטל מקצת ולקיים מקצת 188 למשמעותן של מימרות שמואל בר אבא ור׳ שמואל בר רב יצחק 191 למשמעה של מימרת ר׳ יוסי 192 העולה מן הבירור 193 פרק 10 מופלא של בית דין ( הוריות ד ע״ב ) 195 הטעם לדין ״מופלא״ בסוגיית הבבלי ומשמעו של ״מופלא״ לדעת המפרשים 197 הטעם לדין ״מופלא״ בספרא ומשמעו של ״מופלא״ 199 ההבדל בין התנאי של נוכחות כולם לבין התנאי של הוראת כולם בשגגה 201 סדר הבבות במשנה ובספרא 202 תוספתא הוריות פ״א ה״ב 203 סוגיית הבבלי ג ע״ב 205 הברייתא ״כי יפלא דבר במופלא שבב״ד הכתוב מדבר … ״ 207 הברייתא ״ … אם שמעו אמרו לו אם לאו הוא ומופלא שבהם באין לבית דין … ״ 208 מדרש הכתוב ״ומן העיר לקח סריס אחד … ״ 209 מדרש הכתוב ״והאבן גדולה ... ״ 210 מדרש הכתוב ״אל יחסר המזג … ״ 211

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר