תוכן העניינים

עמוד:ה

תוכן העניינים פתח דבר 5 פרק 1 לסדר המשניות במסכת הוריות 9 חטאם של הכוהן המשיח ושל העדה 9 פירוט התנאים המחייבים את קרבן העדה וסדרם בפרק הראשון 11 סדרן של שלוש ההלכות במשנה ד 14 סדר התנאים המחייבים את הבאת קרבן העדה בפרק הראשון והקשיים בו 21 לסדר ההלכות בפרק השני 23 הכפילות לגבי בית הדין וחסרון דינו של הכוהן המשיח במשניות ד - ה על פי הנוסח שלפנינו 28 הקשיים בפרק השלישי 33 סדר ההלכות בפרק השלישי 36 ״חתימה מעין פתיחה״ , ושני ״תלמידים״ כסדרן 38 פרק 2 לסדרן של ההלכות בתוספתא הוריות 41 פרק 3 לבירורה של משנה במסכת הוריות ( פ״א מ״א ; ב ע״א – ג ע״ב ) 46 למובנו של המושג ״התולה בעצמו״ 47 פירושה של הסיפא בסוגיית הבבלי ב ע״ב 49 לפירושה של הסיפא 51 לפירושן של הברייתות המקבילות לסיפא 55 להצעתה של הסוגיה 61 סוגיית הבבלי ג ע״ב 64 פרק 4 יחיד שעשה בהוראת בית דין ( הוריות ב ע״ב – ג ע״א ) 67 הקשיים בסוגיה 75 סוגיית הבבלי הוריות ב ע״א 84 מקור המחלוקת בין רב לר׳ יוחנן 87 למשמען של מימרות שמואל 89 להצעתה של סוגיית הבבלי 92 סוגיית הבבלי שבת צג ע״א 95 סוגיית הירושלמי הוריות פ״א ה״א , מה ע״ד 97 פרק 5 ״בהוראה – עד שהורו כולן״ ( הוריות ג ע״ב ) 104 התנאי ״עד שיורו כולן״ 107 הדוחק בקושיה לפי נוסח הדפוס 107 הצעת הקושיה לפי גרסת הריטב״א – וקשייה 109 האם אכן ״מתיב רב משרשיא״ 111 ״אי איכא כולם הויא הוראה ואי לא לא״ 112 ״עשרה״ או ״כולהו״ 113 להצעתה של הסוגיה 113

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר