בקורת ופרשנות קריאות בשירה העברית

עמוד:4

מייסדי כתב העת ועורכיו הראשונים : ב ' קורצווייל ז " ל , א ' שאנן ז "ל עורך ראשי : אביד ֹב ליפסקר מערכת : תמר וולף מונזון ( עורכת אחראית ) , רלה קושלבסקי , בנימין בר תקוה , טובה כהן עריכת הלשון : חיה אלחייני כתב העת בקורת ופרשנות יוצא לאור מטעם המחלקה לספרות עם ישראל ע " ש יוסף ונחום ברמן כתובת המערכת : המחלקה לספרות עם ישראל ע " ש יוסף ונחום ברמן , בניין הפקולטה למדעי היהדות , אוניברסיטת בר אילן , רמת גן , 5290002 criticism @ biu . ac . il ראו הנחיות להגשת כתבי יד בנספח לחוברת זו . יוצא לאור בסיוע : הקרן ע " ש יצחק עקביה וּ סגן הנשיא למחקר , אוניברסיטת בר אילן עיצוב העטיפה : פנינה וולינסקי ציור העטיפה : שמואל בונה , ׳התגלות׳ , שמן על בד 90 x 89 ס״מ , 1970 ISSN 0084 - 9456 © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק חוברת זו או קטעים ממנה בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכאני ) לרבות צילום , מזעור והקלטה ( ללא אישור בכתב מהמו " ל סדר ועימוד : שולמית ירושלמי , ירושלים נדפס בישראל תשע "ז דפוס ' גרפית ' בע " מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר