תוכן העניינים

עמוד:7

פרק שישי : סדקים במונופול — הכנסת ורשויות המנהל 154 א . מבוא 154 ב . כנסת : חקיקה , הצעות לסדר והחלטות 154 . 1 הרפורמה בהוצאה לפועל ( חוק ההוצאה לפועל - תיקון 157 ( 29 . 2 הרפורמה בדין המשמעתי ( תיקון 32 לחוק לשכת עורכי הדין ) 159 . 3 עורכי דין זרים 164 . 4 הליכי חקיקה נוספים 168 ג . הרשות המבצעת 175 . 1 כללי 175 . 2 תאגידים וניירות ערך - עורכי דין כשומרי סף 177 . 3 הלבנת הון - גלובליזציה של גישת שומרי הסף 185 ד . סיכום 193 פרק שביעי : בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין 198 א . בתי משפט ורגולציה של המקצוע 198 ב . מבנה לשכת עורכי הדין , ייחוד המקצוע וכללי האתיקה 200 ג . הליכי משמעת והטלת סנקציות שיפוטיות ישירות 205 . 1 ביקורת שיפוטית על הליכי משמעת 205 . 2 הטלת סנקציות אישיות בגין התנהגות הפוגעת בהליך השיפוטי 210 ד . צומת הנאמנויות של עורכי דין : חובות כלפי הלקוח , צדדים שלישיים והציבור 214 . 1 רשלנות מקצועית וחובת הנאמנות ללקוח 215 . 2 אחריות כלפי צד בלתי מיוצג 218 ה . סוגיות של אתיקה מקצועית : ניגוד עניינים , סודיות וחיסיון 221 . 1 ניגוד עניינים 221 . 2 סודיות וחיסיון 225 ו . הסתמכות על עצת עורך דין 228 ז . סיכום 234 פרק שמיני : פרופסיה מתבצרת בעולם שטוח 237 הערות 246 ביבליוגרפיה 317 מפתח 327

הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר