פרק ראשון: "לתוך איזו שריפה נקלעתי?"!

עמוד:13

פרק ראשון : " לתוך איזו שריפה נקלעתי ? " ! קריאה זר יצאה מפיר של יוסף קפלן בעת פגישתו הראשונה בווארשה , במארס ו , 1940 עם חניכר לשעבר גרשון שר מברוד " נפתלי " בקו " השומר הצעיר " שמלפני המלחמה בעיר קאליש , שברח מעירר זו מתיברת ידם של הגרמנים . הוא זכר את לימרתו זו של יוסף מהשיחה איתו בווארשה , בבית שברחוב נאלכקי , 23 כשעזר לו בשיפוץ הרירה למעון הקיבוץ והתנועה , וחזר עליה בשנת 38 , 1975 שבים לאחר שנאמרה , ואם לא נאמרה בדיוק במלים אלה , הרי רוחה ותוכנה ברורים . יוסף קפלן היה מוכה תדהמה מהמציאות שמצא בווארשה הכבושה בירי הנאצים . אומנם עוד לפני בואו לכאן היה מרדע למתרחש בשטח הכיבוש הנרמני ואף 2 הוזהר אישית על ידי אחותו אידה ועל ידי ידידו פנחס מקן " השומר הצעיר '' 3 בלודד שלא יחזור לווארשה . כי הם כבר הרגישו אה נחת זרועם של הגרמנים בעירם לררר ; וחברו זה אף התבטא שהתאבדות היא לחזור לשטח האחור הגרמני . יש להניח שיוסף התייחס ברצינות לאזהרות אלה , אך מציאות זו לא נחשבה בעיניו , כנראה , כמשהו שמחוץ לגדר הטבע של כיבוש ' ירגיל " . והרי הוא נאבק - כאיש מחתרת מסוכנת מאוד - בתנאי הכיבוש הסובייטי . אנחנו בם יודעים שהיה 4 אפילו במצכ ריח טוב מאוד בעשותו אה הכנותיו ליציאה לווארשה , הוא אפילו חוזר על אימרה שהיתה נפוצה בקרב חברי התנועה ששהו באיזור הכיבוש הסובייטי , שי ' הבולשביקים החליפו להם ליהודים את עונש המוות במאסר עולמי ' . אולם אימרה זו היתה נכונה רק בחלקה . היא התאימה יותר לחברי התנועות החלוציות ששאיפתם המיידית היתה העלייה לארץ ישראל , אבל היא לא התאימה לכלל עם ישראל , שבהמוגיו היה רחוק עדיין מלרצות לעלות ארצה והוא דאג לענייני ההווה שלו - לקיום המשפחה , להבטחת שלומם וחיניכם של ילדיהם - ופתרונות לבעיות » לה מצאו ב אי וור הסובייטי . ברוח ז - 7 התבטא גם פיליפ פרידמן , מההיסטוריונים הראשונים של השואה , בחוברת שלו שראתה או : בי 947 ו , במינכן , לפיו כ 300 אלף יהודים מאיזור הכיבוש הגרמני - ' ישם החלו הגרמנים מייד את שלטונם במעשי דיכוי , שלא נשמעו כמותם אי פעם , נגד יהודים ופולנים - ברחו לאיזור הסובייטי בהם אפשר היה למצוא שלווה , 6 בטחרן ופרנסה " . או כפי שהתבטא מחבר הרשימה " מסביב לעבודתנו ' ב '' עיתון התנועה " של ' השומר הצעיר '' בגיטו וארשה , מדצמבר 1940 ינואר , י 1941 שכשעבר לצד השני של הנהר בונ ( כלומר אל האיזור הסובייטי ) : " היהודי הנבזי " ( באיזור הכיבוש הגרמני ] הפך לי ' חבר " . לא היה כאן איפוא עניין של '' עונש מוות " בלבד , אלא של כל מערכת חיי היהודים באיזור הכיבוש הנרמני בו היהודי היה " יהודי נבזי " . וכך מצא יוסף את הדברים שלא הכירם כלל באיזור הסובייטי ואשר זיעזעוהו מייד בהיתקלו כמציאותם באיזור הנאצי . בשטח הכיבוש הסובייטי מסוכן היה למתנגדיו של המשסר יהיםצא בו , וכן למפלגות לא קומוניסטיות , לאנשי המעמד חטיבה ראשונה : במארס 1940

מעין, שמואל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר