אהרן ארנד על פרשנות האחרונים לפירוש רש״י לתלמוד

עמוד:12

החל במאה ה , 15 ובמשך הדורות ניתוספו עוד מאות פירושים , שנכתבו בשיטות שונות ומגוונות . על תשומת הלב הרבה שזכה לה פירוש רש״י לתורה תעיד העובדה שאחד מחשובי פרשניו , החכם התורכי ר׳ אליהו מזרחי ( , ( 1526 - 1436 זכה בעצמו למעמד גבוה ולעשרות פירושים . לעומת זאת , פירוש רש״י לתלמוד לא זכה לפרשנות עצמאית . מעת שהופץ במרכזי התורה למדו אותו כל לומדי התלמוד בצמידות לתלמוד . הוא אף נדון ונתפרש בספרות הפרשנית . בעלי התוספות , וכן מקצת הראשונים כדוגמת ר׳ ישעיה דטרני הזקן , העניקו לפירוש רש״י מעמד מרכזי בעת לימוד התלמוד ; הם ביארו דבריו או דחו אותם והביאו פירוש אחר , ולעתים פירשו היכן שהוא לא פירש . היו ששילבו תדיר בדבריהם את פירושו במדויק או בפרפרזה בלי לציין זאת . לעומת כל אלה היו ראשונים שמיעטו במתן תשומת לב לפירושו . אין צריך לומר שגם פרשני התלמוד האחרונים דנו בפירוש רש״י , מי יותר ומי פחות , כל אחד לפי שיטתו ודרכו . אך מכל מקום לא יוחדו לפירוש רש״י פירושים עצמאיים . מדוע זכה פירוש רש״י לתורה לפרשנות עצמאית ענפה ואילו פירושו לתלמוד לא זכה לכך , על אף חשיבותו ? דומה שהיו לכך שלושה גורמים עיקריים : השפעת מעמד החיבורים בהלכה , האופי השונה של שני הפירושים והשפעת הדפוס . א . מעמד החיבורים בהלכה : פירוש רש״י לתורה זכה למעמד מיוחד מצד פוסקי הלכה חשובים בתקופת הראשונים . בתלמוד מובאת דרישה ( ברכות ח ע״א ) : " אמר ר׳ אמי 3 על ראשית הפרשנות לפירוש רש״י לתורה בספרד ראה א׳ גרוס , " רש״י ומסורת לימוד התורה שבכתב בספרד " , בתוך צ״א שטיינפלד ( עורך ) , רש״י : עיונים ביצירתו , ירושלים תשנ״ג , עמ׳ ; 40 ספר ר׳ שמואל אלמושנינו על פירוש רש״י , מהדורת מ׳ פיליפ , פתח תקוה תשנ״ח , מבוא , עמ׳ . › - 5 על ראשית הפרשנות לפירוש באשכנז ראה י׳ אלבוים , פתיחות והסתגרות , ירושלים תש״ן , עמ׳ . 90 - 83 וראה י " מ תא שמע , כנסת מחקרים , ג , ירושלים תשס " ו , עמ ' . 312 לרשימת פירושים לפירוש רש״י לתורה באשכנז ופולין במאות ה 16 וה › 1 ראה אלבוים , שם , עמ׳ . 389 - 385 לרשימות כוללות ראה שם , עמ׳ 389 הערה . 15 4 על פרשנות חכמי אשכנז - פולין במאות ה 16 וה › 1 לפירוש רש״י לתורה לעומת פירושי קודמיהם ראה מ׳ רפלד , " לפרשנות פירוש רש״י : בין ראשונים ואחרונים ( דוגמה אחת ) " , עיוני מקרא ופרשנות , ח ( תשס״ח ) , עמ׳ . 40 › - 393 וראה בקצרה במבוא של ר״י קופרמן לספר של ר״י הורוויץ , באר יצחק על פירוש רש״י לתורה , א , ירושלים › , 196 עמ׳ . 6 - 4 5 רשימת פרשני רא״ם ראה אצל מ׳ פיליפ , חומש הרא״ם : בראשית , פתח תקוה תשנ״ד , עמ׳ טז - כג . 6 על תוספות המתמקדות יחסית ברש״י ראה י״מ תא שמע , כנסת מחקרים , א , ירושלים תשס״ד , עמ׳ . 385 - 384 על התמקדות ר״י דטרני בפירוש רש״י ראה י׳ סלוטניק , פרשנות התלמוד של רבי ישעיה דיטרני הזקן , עבודת דוקטור , אוניברסיטת בר אילן , תשס״ז , עמ׳ . 111 - 95 › ש״ז הבלין , " לקראת מהדורה מדעית של פירוש רש״י לתלמוד " , בתוך S . H . Pick & S . Munitz , eds . ( , A Tentative Catalogue of Manuscripts of the Rashi Commentary to the Talmud ( , Ramat Gan 1988 עמ׳ ה , מעיר : " לא ידועה לי ביבליוגראפיה לספרים שנתחברו על פירוש רש״י לתלמוד " . הסיבה לכך ברורה : לא היו חיבורים עצמאיים על פירוש רש״י לתלמוד . על יוצאי הדופן ראה להלן .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר