פתח דבר

עמוד:6

וחמישה אחוזים נוספים מוכנים להדפסה . סקירה בעניין זה נערכה לאחרונה על ידי י׳ מאורי , ״נוסח פירוש רש״י לתורה : מצב המחקר״ , בתוך א׳ גרוסמן וש׳ יפת ( עורכים ) , רש״י דמותו ויצירתו , ירושלים תשס״ט , עמ׳ . 97 – 63 ראויה לציון אף סקירתו של ג׳ייסון קלמן , שמכילה גם את פרשנות רש״י : Jason Kalman , “ Medieval Jewish Biblical ) Commentaries and the State of Parshanut Studies " , Religion Compass 2 , 5 ) 2008 . pp . 819 - 843 ברם המחקר לא נשתהה עד לבירור הנוסח של פירושי רש״י , וכבר נתפרסמו , במיוחד בעשרות השנים האחרונות , מחקרים רבים ומגוונים על פירושיו למקרא ולתלמוד , בתחומים רבים ומהיבטים שונים , ועוד היד נטויה . כל הנכנס לעובי הקורה של חקר ספרותו של רש״י ושל תלמידי בית מדרשו חש שהוא טובע בים של שאלות , בעיות ואפשרויות שקשה לשור את סופן . מחקרים רבים הוקדשו לרש״י ולמפעלו – דמותו ואישיותו , מוריו ומקורותיו הספרותיים , תלמידיו , תפיסותיו , דרכי פרשנותו וטיבה , תשובותיו , השפעתו על הדורות שאחריו , ועוד ועוד – והללו הקיפו מגוון רחב ביותר של שאלות , מן הרובד הבסיסי ועד לשאלות מתוחכמות יותר . טבעי הדבר , ואף מקובל במחקר , של״רנסנס של המאה ה 12 ״ , לתרבות ולפעילות האינטלקטואלית בגרמניה ובצרפת בנות הימים ההם , הייתה השפעה בלתי ישירה – שממדיה אינם ברורים כל צורכם – על יצירתם של חכמי צרפת הראשונים , וביניהם רש״י וחכמי בית מדרשו . מיצירתם , ובמיוחד מפרשנותם ההלכתית והאגדית , ניתן לדלות תגובות , התייחסויות והשפעות עקיפות ומרומזות למציאות ולתרבות הסובבות אותם , ואף לפולמוסים תאולוגיים עם הנוצרים שבקרבתם ( כמה התייחסויות כאלו הובאו במחקרים שבקובץ זה ) . בין ההיבטים הרבים שהמחקר נדרש להם נמצא את שאלת הרקע ההיסטורי , התרבותי והכלכלי ליצירתם של רש״י , בית מדרשו , תלמידיו וצאצאיו . יש הסבורים שממשיכי דרכו של רש״י , במיוחד בעלי התוספות , הושפעו מן הדיאלקטיקה הנוצרית בת אותה תקופה ; אך נראה שמוצדקות הדעות הטוענות שהנושא טרם נחקר עד תומו , ואין לקבוע עדיין מסמרות בשאלה זו . על שני כרכי ספר רש״י : קובץ תורני מדעי (] א [ במלאת 900 שנה להולדת רש״י , ירושלים תש״א ; ] ב [ במלאת 800 שנה לפטירת רש״י , ירושלים תשט״ז – שניהם בעריכת י״ל פישמן מימון ) נוספו בשני העשורים האחרונים ספרים וקבצים חשובים ומגוונים בחקר רש״י , יצירתו ופועלו , ביניהם מפרי עטם של ראשי המדברים בנושא , כדלהלן ( בסדר כרונולוגי ) : ( א ) ש׳ קמין , רש״י : פשוטו של מקרא ומדרשו של מקרא , הוצאת מאגנס , ירושלים תשמ״ו ; ( ב ) צ״א שטיינפלד ( עורך ) , רש״י : עיונים ביצירתו ] קובץ מאמרים מכינוס ישראלי צרפתי ; 950 שנה להולדת רש״י [ , אוניברסיטת בר אילן , רמת גן תשנ״ג ; ( ג ) י״מ תא שמע , הספרות הפרשנית לתלמוד באירופה ובצפון אפריקה : קורות , אישים ושיטות , הוצאת מאגנס , ירושלים תשנ״ט ; ( ד ) א׳ גרוסמן , רש״י , מרכז

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר