פרק ראשון טיבם של הנישואין

עמוד:10

עם בת זוגו , ״דאין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת״ ( יבמות קיב ע " ב ) . מכל מקום עיקר התכלית שלשמה האיש והאשה נישאים היא ביאת אישות . ואלה דברי רבי אליעזר בן יעקב ( ירושלמי כתובות פ "ה ה " ז : ( ״מנא ליה עונה ( מניין לרבי אליעזר בן יעקב שחייב הבעל שלא למנוע מאשתו תשמיש )? מה אם דברים עד שלא נישאת לכאן משעה ראשונה ( שלא נישאה מלכתחילה לשם כך ) אינו רשאי לימנע ממנה , דברים שנישאת לכאן ( לשם כך ) משעה ראשונה לא כל שכן״ . וכיוצא בו אומר ר׳ יונתן : ״דרך ארץ מנין ? אמרת קל וחומר : ומה דברים שלא נשאת עליהם מתחלה אינו רשאי למנוע הימנה , דברים שנשאת עליהם מתחלה ( תשמיש ) דין הוא שלא יהא רשאי למנוע הימנה״ . וכן שואל רבין ( כתובות נו ע " א ) על רבי אליעזר בן יעקב הסבור שאלמנה או גרושה מן הנישואין גובה גם תוספת כתובה ואילו אלמנה או גרושה מן האירוסין אינה גובה תוספת כתובה : ״נכנסה לחופה ולא נבעלה מהו ? חיבת חופה קונה ( שכשנכנסה לחופה הרי זו מותרת לבוא עליה בכל עת שירצה ) או חיבת ביאה קונה״ . אבל בנים , האשה אינה מצווה על פריה ורביה ( כתובות סד ע " א ) . נמצא אפוא , שהנישואין בין איש לאשה הם הסכמה , כהסכמה בדיני ממונות , בגמירת דעתם של המוכר והלוקח שנעשה על ידי מעשה קניין לביאת אישות דרך קבע , לעולם . הבעל גומר בדעתו שהאשה תהיה ברשותו בלבד לתשמיש והאשה גומרת בדעתה להינתן ברשותו של הבעל דרך קבע , לעולם . לכאורה לוקח הבעל את האשה להיות קניינו כמו שהוא קונה נכסים להיות שלו , קרקעות ומטלטלין או עבדים ושפחות כנעניים להיות בעליהם . המשנה בראש מסכת קידושין שונה : ״האשה נקנית בשלש דרכים וקונה את עצמה בשתי דרכים . נקנית בכסף , בשטר , ובביאה ... 2 מובא בתוספות כתובות מח ע " א ד״ה רבי אליעזר בן יעקב . 3 מכילתא משפטים , פרשה ג על המקרא : שארה כסותה ועונתה ( מהדורת הורוביץ ורבין , עמ ' . ( 259 4 וכן ״חיבת לילה הראשון״ בירושלמי כתובות פ " ה ה " א .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר