תוכן העניינים

עמוד:6

מפתחות 805 א . מפתח פסוקים 805 . 1 פסוקים שהובאו בדרשות – ספר יואל . 2 ; 805 פסוקים שהובאו בדרשות – ספר עמוס . 3 ; 808 פסוקים שצוינו בהערות בלבד – ספר יואל . 4 ; 814 פסוקים שצוינו בהערות בלבד – ספר עמוס . 5 ; 823 חילופי נוסח של פסוקי המקרא בספרות חז "ל – ספר יואל . 6 ; 839 חילופי נוסח של פסוקי המקרא בספרות חז " ל – ספר עמוס 841 ב . מפתח מקורות חז " ל 846 ג . מפתח סוגי הקשיים בפסוק ופתרונותיהם – ספר יואל 919 . 1 קשיים . 2 ; 919 פתרונות 920 ד . מפתח סוגי הקשיים בפסוק ופתרונותיהם – ספר עמוס 921 . 1 קשיים . 2 ; 921 פתרונות 922

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר