קהילות תאפילאלת/סג'למאסא מעגל השנה

עמוד:7

תעודת סמיכה לשחיטה ה׳ אלהים יעזור לי . סמיכה לחיים אמת ויציב ונכון וקיים ברירא כשמשא . שנדבה רוחו אותו הח׳ הש׳ ( החכם השלם ) והותיק רב באישורי כהה״ר ( כבוד הרב החכם רבי ) יצחק נזרי הי״ו ( ה׳ יחייהו וישמרהו ) ושנה ופירש לפנינו בחקירה ודרישה . בדיני שחיטה וטריפות עבוד פרישה . עד שנמצא בקי בהן . ובשמותיהן . בטעמיהן ובדקדוקיהן . הלכתא רברבתא . הלכה ברורה״ ועוד שוא׳לים הלכו בו . ובקרבו ישים אור בו . ויהי למשיב ידו . ותשובתו בצדו . וחפץ ה׳ הצליח בידו . לכוין אמרא ולאהדורי סברא״ ידיורב לו שדעתו יפה . לקבל אלפא . דסר סכיניה ונמצאת יפה . לפום חורפא . מרישא לסיפא . וברוח מבינתו . היתה באמנה אתו . ופעמים הרבה לפנינו השחיזה הכינה וגם חקרה״ ועוד ידו נטויה . במילתא דרמייא . ויהי ידיו אמונה . ידו על העליונה . ומתהלך ברגש גדולה וקטנה . לא יחטיא המטרה . אפילו כחוט השערה״ ועדיו זכין לו מומחי וטבחי מתא . ועל פיהן אנו חיין ליקר סהדותא . ששחט לפניהם בהמה גסה ודקה . בכוח גדול וביד חזקה . גם מעוף השמים . בקי באימון ידים . ואף גם בהסרת הסירכות . בידיים מבורכות . חגיר חרצין קל מהרה״ אי לזאת בהורמנא דמלכא הוא אלהנא . כל מן דין ומן דין סמוכו לנא . והנני סומך שתי ידי עליו בה׳ן סמיכה בעזרה . לשחוט שור שה כבשים ושה עזים וכל צפור טהורה . מעתה ומעכשיו ולית מאן דימחא בידיה ולימא ליה מא עבדית . בכל אתר ואתר הא במתא הא בדברא״ וקנינו מידו בקשמ׳ ( בקנין של משיכה ) בשח׳ ( בשבועה חמורה ) וכו׳ שלא ישיג גבול אחרים ח׳ו ( חס וחלילה ) . ועוד להיות חוזר על לימודו דיני שחיטה וטריפות תמידין כסדרן כמש׳ ( כמו שכתוב ) בשע׳ יוד׳ ( בשולחן ערוך יורה דעה ) סעיף א׳ וכמו שציין הגאון באהט׳ ( באר היטב ) ז׳ל בשם מהרי׳ל ז׳ל קחנו שם בארה״ והיה זה ביום ששי בשקוד׳ ( בשבת קודש ) תשעה ימים לחודש שבט משנתינו זאת ערכתי נר למשיחי ( ת״ש / 1940 ) לפרט קטן יושב בסדר ויאמר אם שמוע וכו׳ והישר בעיניו תעשה והכל שוב׳ ( שריר ובריר ) וקיים ע״ה ( עבד ה׳ ) יצחק אביחצירא . גם אנכי הבא על כח׳י ( כתב חתימת ידי ) מודה על כל הנז׳ל ( הנזכר לעיל ) ובפה מלא עונה אחריו אמן ועל דבר אמת חש׳פ ( חתמתי שמי פה ) והשו׳ב ( והכל שריר ובריר וקיים ) ע׳ה מאיר ש׳ם ( שלום מאיר ) אביחצירא בלא׳א ( בן לאדוני אבי ) הרה׳ג מו׳ג או׳ר ( הרב הגדול מעוז ומגדול אדוני ורבי ) מופלג מזהי׳ר ( מזכה הרבים ) כקש׳ת ( כבוד קדושת ) אדמו׳ר עט׳ר ( עטרת ראשי ) וצ׳ת ( וציץ תפארתי ) כמוהר׳ר יש׳א ( ישראל אביחצירא ) ברכה מאת ה׳ ויחש׳ל ( ויחיה שמו לעולם ) ויאריך ימים על ממלכתו אכי׳ר ( = אמן כן יהי רצון ) .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר