מבוא

עמוד:4

המקבילות מצוות חלה לא נזכרת בה כלל ( בבלי , כתובות כה ע " א ) . הגאונים פתרו את הבעיה בכך שהגדירו את הרמת חלה בחוץ לארץ כמצווה מדבריהם . עם זאת , אין הם מזכירים את הסוגיות שהן כאילו עדות ברורה לשיטתם . באירופה היו מנהגים שונים ששימרו את מצוות חלה , בצורה סמלית אך לא כמשנה . אם כן , מצוות חלה שונה מיתר המצוות התלויות בארץ . גם במצוות אחרות מצינו דעות מחמירות שהרחיבו את המצווה לחוץ לארץ ( או התנגדו לצמצומה לארץ ישראל ) , אבל ההסדר של שתי חלות הוא חריג . מעבר לכך , דומה שעולה ממנו הכרה שמצווה זו חלה בחוץ לארץ בהיקף מלא , ואינה שייכת כלל למצוות התלויות בארץ . מי שהגדיר שהחובה חלה על החיטים המצויות בארץ בזמן האפייה , גם הוא ראה בחלה מצווה שאינה שייכת לכלל המצוות התלויות בארץ . היבט אחר לייחודה של הרמת חלה הוא המאמץ לקיים את המצווה בתנאי טומאה . לא מצינו מאמצים דומים לגבי הרמת תרומה . אמנם נעשו מאמצים להרמת תרומה בטהרה , והיו שהפקידו את הדבר בידי הכוהנים . איסוף התרומה על הגורן אפשר להקל בדבר . את החלה , לעומת זאת , הרימו בבית , בדרך כלל בתנאי טומאה , ואף על פי כן אנו שומעים על הסדרים שונים להרמת חלה בטהרה ( פ " ב מ " ג ומ " ה , וראו פירושנו להן ; פ " ד מ " ו ) . בפירוש אף הבאנו סיפורי אמוראים על דרישות הלכה למעשה לשמירה על הקפדות אלו . כמו בתרומות גם בהרמת חלה מצינו פתרון נוסף , והוא הפקדה של הרמת החלה בידי כוהנות : " אמר רבי יוחנן , ממה שלימדו את הכהנות . הדא אמרה אין הלכה כרבי לעזר בן ערך . מה למדו את הכהונות ? הרי זה חלה על העיסה הזאת , ועל שאור המתערב בה , ועל הקמח שנשתייר בה , ועל הקרץ שניתן תחתיה , לכשתעלה כולה גוש אחד , הוקדש זה שבידי לשם חלה חוץ מן הטמא שבה " ( ירו ' , פ " ג ה " א , נט ע " א ) . מכאן שהכוהנות הרימו חלה לאחרות או שהקפידו הקפדת יתר על מצווה זו . כן מספר הירושלמי על נוסחה מיוחדת וטובה להפרשת חלה שלימדו את הכוהנות לומר . הנוסחה כוללת את המשפט : " הרי זה חלה על העיסה הזאת ... ועל הקמח שנשתייר בה ... " ( שם ) . 2 אותה הגדרה גם בבבלי , נידה מז ע " א , אבל הבדל ניכר בין שתי הסוגיות , ולמעשה הן מסורות מוחלפות . המשותף לשתי הסוגיות הוא האיחור והאופי הדיאלקטי . 3 תשובות רב נטרונאי , יורה דעה רכז ; תשובות גאונים חדשות ( עמנואל ) , קיג . 4 ראו המבוא למסכת תרומות . 5 תשובות הגאונים החדשות ( עמנואל , ו ) . התשובה מלמדת על נוהג מיוחד של הרמת חלה בערב פסח . הפוסק מתנגד לכך , שהרי אין הבדל בין פסח ליום רגיל . ברם , הנוהג משמר נוהגים קדומים בימי מועד רגיל , ומלמד על ימי עבר שבהם נהגה מצווה זו . ראו עוד בבלי , פסחים מח ע " ב על נוהגי האפייה של נשות בבל ערב פסח שהידרו שלא להתחייב בהפרשת חלה . 6 הכוהנות כאן מופיעות כמקפידות על הרמת חלה , או כמומחיות שאותן הזמינו לבתי עמי הארץ כדי שיפרישו עבורם חלה בטהרה .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכללת ליפשיץ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר