מבוא

עמוד:3

מבוא מסכת מועד קטן עוסקת בהלכות חול המועד , בהלכות הקובעות אילו מלאכות מותרות במועד ואילו אסורות . המשנה מונה אף שורה של מלאכות שאסור לעשותן במועד כדי שאדם יעשה אותן ערב החג ולא ידחה את עשייתן לימי חול המועד , כדי שלא ייכנס לחג כשאינו מסופר או בבגדים שאינם מכובסים . המשניות האחרונות במסכת דנות בנוהגי אבלות במועד ( פ " ג מ " ה - מ " ט ) . הן עוסקות בהלכות אבלות במועד , אך הן המקור העיקרי במשנה הסודר את נוהגי האבלות גם בימות חול . המועד וחול המועד במקרא מן המקראות הסודרות את חג הפסח וחג הסוכות יש ללמוד שאין כל ימי חג הפסח וימי חג הסוכות שווים במעמדם . על חג הפסח נאמר : " שבעת ימים מצות תאכלו " ( שמות יב טו ) , אך רק : " וביום הראשון מקרא קדש וביום השביעי מקרא קדש " ( שם טז ) . כיוצא בו בחג הסוכות : " חג הסכות שבעת ימים לה ' " ( ויקרא כג לד ) , אך רק " ביום הראשון מקרא קדש ... ביום השמיני מקרא קדש " ( שם לה - לו ) . במדרש ההלכה נדרשה ההלכה שאף ימי חול המועד נקראו מקראי קודש : " אין לי אלא יום טוב הראשון והאחרון שהם קרויין מקרא קודש , חולו של מועד מנין , תלמוד לומר אלה מועדי ה ' אשר תקראו אותם מקראי קודש " . דרשה זו נדרשה כדי לחייב את האדם בחול המועד " במאכל ובמשתה ובכסות נקיה " , אך בהמשך נדרש כי הכתוב " כל מלאכה לא יעשה בהם " ( שמות יב טז ) בא ללמדנו שאף " חולו של מועד הוא אסור במלאכה " . כך בדרשה מפורטת יותר בספרי דברים : " רבי ישמעאל אומר : לפי שלא למדנו שימי מועד אסורים במלאכה , מנין לימי מועד שאסורים במלאכה , תלמוד לומר ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת , מה שביעית עצור אף ששי עצור . או מה שביעי עצור מכל מלאכה אף ששי עצור מכל מלאכה תלמוד לומר ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת לה ' אלהיך שביעי עצור מכל מלאכה ואין ששי עצור מכל מלאכה הא לא מסרו הכתוב אלא לחכמים לומר איזה יום אסור ואיזה יום מותר איזו מלאכה אסורה ואיזו מלאכה מותרת " . 1 רובן של הלכות הקבורה והאבלות ונוהגיהן ממשנתם של חכמים סדורות במסכת שמחות שאינה חלק מן המשנה . 2 מכילתא , מסכתא דפסחא ראש פרשה ט , עמ ' , 30 והשוו מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי , יב טז , עמ ' ; 18 ספרי במדבר , פיסקא קמז , עמ ' . 194 3 מכילתא , שם ; מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי , שם ; ספרי במדבר , שם . 4 ספרי דברים , פיסקא קלה , עמ ' ; 191 מעין דברים אלו אף בבבלי , חגיגה יח ע " א .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכללת ליפשיץ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר