"נבואה קטנה" כנות ורטוריקה בעיר ומלואה לש"י עגנון

עמוד:2

חברי המערכת : אבידב ליפסקר אלבק , זיוה שמיר , יגאל שוורץ , חנן חבר הספר יוצא לאור בסיוע : הקרן ע " ש יצחק עקביהו סגן הנשיא למחקר , אוניברסיטת בר אילן מסת " ב ISBN 978 - 965 - 226 - 438 - 1 © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ( לרבות צילום , מיזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו " ל עריכת הלשון : חיה אלחייני סדר ועימוד : שולמית ירושלמי , ירושלים נדפס בישראל , תשע " ג דפוס ' גרפית ' בע " מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר