פתח דבר: הוראת שפות בישראל סמדר דוניצה-שמידט ועפרה ענבר-לוריא

עמוד:7

על עקרונות השיח . טענתו העיקרית של המאמר היא , שגישות מבוססות -שיח להוראת שפה שנייה וללמידתה צריכות לעמוד במרכזו של תהליך המביא את הלומדים למסוגלות להשתמש בשפה החדשה בצורה יעילה ומיומנת . הפרק מתמקד בעיקר בתחומי האחריות שמורים , אנשי מקצוע ומפתחי תכניות לימודים צריכים לקבל על עצמם כדי לעבוד במסגרות של שיח , במטרה להקל על תהליך התפתחותי זה של קידום היכולות התקשורתיות וכישורי השיח בשפה השנייה . השער השני , " סוגיות בהוראה ורכישה של עברית כשפה שנייה " , מציג חמישה מחקרים הבוחנים סוגיות שונות הקשורות כולן להוראת ורכישת עברית בקרב עולים חדשים בישראל . סוגיות אלו ממחישות את הקשיים הלשוניים , החברתיים והתרבותיים שחווים מהגרים בעת רכישתה של שפת המקום . מאמרה של אורלי חיים מדווח על מחקר בדבר מערכת הקשרים המורכבת בין שלוש שפות : שפת האם של העולים , רוסית במקרה הזה , לבין עברית ואנגלית שהעולים - התלמידים נדרשים להן בבית הספר . ממצאי המחקר , שנערך בקרב תלמידים עולים דוברי רוסית כשפת אם , מאששים את תאוריית התלות הלשונית , הטוענת להעברתן של יכולות אורייניות משפה ראשונה לשפות נוספות – שנייה ושלישית . ממצאי המחקר מדגישים את החשיבות של פיתוח תכניות לימוד רב-לשוניות , המאפשרות לתלמידים עולים להמשיך ולפתח את הכשירות הלשונית שלהם בשפתם הראשונה לצד לימוד שפות נוספות . מסקנה נוספת היא שהערכת הכשירות הלשונית האקדמית של תלמידים עולים צריכה להיות רב - לשונית ולא חד - לשונית , ולהביא בחשבון את רכיבי הידע בכל שלוש השפות . בהמשך למסקנותיו של המחקר הקודם , מחקרה של מיכל לוי - קרן עוסק באופן ישיר בגורמי הטיה הקיימים במבחני הישגים במתמטיקה בקרב תלמידים עולים דוברי רוסית ואמהרית כשפת אם . מסקנותיו מאששות מחקרים קודמים שנערכו בקרב מהגרים ומצביעות על כך שאמצעי ההערכה המופעלים למדידת הישגיהם של תלמידים עולים אינם מותאמים לצורכיהם הייחודיים , ולפיכך אינם משקפים נאמנה את יכולותיהם . גם התאמות ההיבחנות הניתנות לתלמידים אלה לשם עקיפת מוקדי הקושי שלהם אינן מסייעות תמיד בשל המורכבות הרבה הכרוכה במכלול הגורמים המתערבים בתהליך זה . התוצאות המתקבלות בעת הערכת הישגיהם הלימודיים של העולים מצביעות על פערים בינם לבין ילידי ישראל לטובת האחרונים , אך תקפותן של תוצאות אלו מוטלת בספק לנוכח גורמי ההטיה הרבים הקיימים בסיטואציית המבחן . במאמר מוצעות הצעות למערכת החינוך בכלל ולמחברי בחינות בפרט .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר