פתח דבר

עמוד:14

התרבותי והמורשתי של החברה המסורתית . תהליכים אלו , שראשיתם במרחב הזמן שבין המחצית השנייה של המאה הי " ח לבין המחצית הראשונה של המאה הי " ט , היו תופעה פנומנולוגית , עימה התמודדו גם הנצרות ובהמשך גם האסלאם . אולם , לבד מן החילון נדרשה יהדות אירופה להתמודד גם עם האמנסיפציה ועם השלכותיה , אשר פוררו את מבנה הקהילה המסורתי וחשפו את היהודי לתמורות החברתיות והרעיוניות שמעבר לחומות הגטו . לפיכך מהווה תקופה זו , במידה רבה , משום קו פרשת מים בתולדות ישראל ; אם עד לאותה עת ביטאה ההלכה את תמצית התוכן האידיאי של ההוויה היהודית , הרי שמאותה תקופה ואילך עמדה דווקא היא במוקד המחלוקת . אחד מביטוייו הבולטים של המפנה ההיסטורי הזה נמצא הן בהופעתה של תנועת הרפורמה , אשר ביקשה לטשטש את הפרטיקולאריזם ההלכתי ולעצב את היהדות כדת מוסר אינדיבידואלית , והן בהתגבשותה של האורתודוקסיה כתנועה דתית ופוליטית , אשר ביקשה דווקא לשמר את הציוויליזציה הרבנית הקלאסית ואת אורח החיים ההלכתי . ' פולמוס ההיכל ' בהמבורג בשנת תקע " ט [ , [ 1818 אשר התחולל בעקבות שאיפתם של ראשוני המתקנים לבצע רביזיה בריטואל הדתי ובתכני התפילה , נתפס כאירוע מכונן בהתגבשותה של האורתודוקסיה . אולם , חרף הדיכוטומיה המקובלת שבין האורתודוקסיה , כשם כולל לנאמני ההלכה שלאחר האמנסיפציה , לבין תנועת התיקונים הסקולארית , הרי שהבדלים מהותיים ביחס למודרנה ולהלכה הבחינו בין האורתודוקסיה שהתפתחה במרחב שממזרח לנהר האודר [ Oder ] לבין זו שהתגבשה ממערבה לו , כשהכוונה היא בעיקר לגרמניה . בעוד שהראשונה נתפסה כריאקציה שמרנית למודרנה ולחילון , ברוח הגדרתו של הסוציולוג ההונגרי קרל מנהיים [ , [ Mannheim הרי שאת האחרונה יש לראות דווקא כניסיון אורתודוקסי להיענות לאתגר המודרני מתוך רצון ליישב . 4 על התהליכים שהובילו להתפוררותה של החברה המסורתית ולהתגבשותה של האורתודוקסיה , ראו : כ " ץ , מסורת ומשבר , בעיקר מעמ ' 262 ואילך ; הנ " ל , ' האורתודוקסיה כתגובה ליציאה מן הגטו ' , הלכה במיצר , עמ ' ; 20 - 9 הנ " ל , היציאה מן הגטו , עמ ' , 157 - 140 בעיקר עמ ' . 157 - 154 . 5 על דרכי התמודדותה של הנצרות עם תופעת החילון , ראו : , L bbe S ה kularisierung : Geschichte eines ideenpolitischen Begriffs . . 6 כ " ץ , ' " פולמוס ההיכל '" בהמבורג ואסיפת בראונשוויג ' , הלכה במיצר , עמ' . 72 - 43 , S . 68 - 142 , 470 - 495 . 7 ʼ Mannheim , ‘ Das Konservative Denken

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר