פתח דבר

עמוד:12

וולפסברג , אפרים אלימלך אורבך וצוריאל אדמנית . זיקתם של האישים הללו למורשת הניאו - אורתודוקסית מתבררת , בראש ובראשונה , מעובדת היותם תלמידים במוסדותיה התורניים [ בער , אונא , קורצוויל , רוזנבליט , אורבך וולפסברג ] , ומפעילותם הענפה בתנועות הנוער החרדיות [ ליבוביץ , אונא , רוזנבליט , וולפסברג ואדמנית ] , אשר עוצבו מתוך השפעה ניאו - אורתודוקסית מובהקת . ייחודם הרעיוני של תלמידי הניאו - אורתודוקסיה מתברר לא רק ממשנתם הדתית אלא בעיקר מן הפולמוס הרעיוני הנוקב שניהלו מול זרמי מחשבה אחרים בתקופת היישוב ובשנותיה המעצבות של המדינה . האקלים התרבותי ששרר בארץ בתקופה שבין ראשית שנות הארבעים , בהן קיבל מושג הריבונות המדינית נופך אקטואלי , לבין שלהי שנות השבעים , בהם החלו להשתנות תכני השיח החברתי והרעיוני במדינת-ישראל , הציב אותם בחזית המאבק על דמותה התרבותית והרעיונית של החברה בארץ מול שני זרמים מנוגדים . האחד נמצא בציונות הסוציאליסטית , שנשאה חזון תרבותי שונה ומנוגד להם . אם האישים הנזכרים ביקשו לעצב את זהותה החברתית , הלאומית והחוקתית של . 1 בצידם של אישים אלו יש לציין נוספים , כגון , דוד אוקס , צ " ה קורצוויל , משה מונק ויוסף גולדשמידט , אשר דיוקנם הביוגראפי בצד הגותם ופעילותם הציבורית , מחייבים , לכאורה , את צירופם לקבוצת הליבה . אולם , מיעוט התייחסותם לסוגיות העומדות במרכז דיוננו מנעה את האפשרות להעניק למשנתם מעמד בולט . אישיות נוספת אליה נדרשתי היא זו של אליעזר גולדמן , אשר זיקתו למורשת הניאו - אורתודוקסית באה לו מרבו , י " ד סולובייצ ' יק . זיקתו של גולדמן לאידיאולוגיה הדתית הניאו - אורתודוקסית מתבררת מן הדומות הרעיונית שבינו לבין קבוצת הליבה . . 2 בבית המדרש לרבנים בברלין למדו יצחק בער , משה אונא , פנחס רוזנבליט , ואף ליבוביץ הגיע לשיעורים מפקידה לפקידה [ ליבוביץ , על עולם ומלואו , עמ ' ; 176 אליאב , ' הרקע לכינון בית המדרש החרדי להכשרת רבנים בברלין ' , בית המדרש לרבנים בברלין , 1873 - 1938 אליאב והילדסהיימר ( עורכים ) , עמ' . [ 111 , 95 , 25 , 27 בישיבת ברויאר בפרנקפורט ע " נ מיין למדו פנחס רוזנבליט וברוך קורצוויל , ואילו בסמינר לרבנים בברסלאו למד א " א אורבך . צור , ' פנחס רוזנבליט , האיש ופועלו ' , בישראל ובעמים , עמ ' ; 8 - 7 קורצוויל , 'יצחק ברייער ' , ' לזכרו של יצחק ברייער ' , לנוכח המבוכה הרוחנית של דורנו , עמ' . 130 - 122 . 3 על אופייה הניאו - אורתודוקסי של תנועת הנוער החרדית בגרמניה , ראו : רוזנבליט , ' לדרכה של תנועת המזרחי בגרמניה ' , עמ ' ; 342 - 318 אביעדוולפסברג , ' לתולדות המזרחי בגרמניה ולמהותו ' , עמ ' ; 168 - 150 שצקר , נוער יהודי בגרמניה , עמ ' . 238 על זיקתן של תנועות הנוער החרדיות בגרמניה למורשת האורתודוקסיה המודרנית ארחיב בהמשך .

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר