מבוא

עמוד:14

ושיטתית , המשקפת מרדעות עצמית יצירתית בשילוב עם מודעות חבתדת פוליטית מצד מחברו . מנקודת מבט זו נדרן בשני מאפיינים מרכזיים של ספר העקרים : . 1 כתיבה אזוטרית . התזה המרכזית של המחקר הנוכחי גורסת כי ספר העקרים נכתב בסגנון הכתיבה האזוטרית , וזאת בהמשך לססררת האזוטריה שנתגבשה כמורה הנבוכים לרמב " ם במאה ה 12 ובפרשנות האזרטריסטית שהוצעה למשנתו במאות ה 13 רה . 14 כלומר , אלבר מסתיר במקרים רכים את עמדרחיי האמתיית בסרגיות השרנרת מעיניהן של קבוצות קוראים מסוימות , הוא עושה זאת מטעמים שונים ותוך שימוש באמצעי הסתרה מגוונים . גם על כוונתו לכתוב בסגנון זה אלכו מכריז בהערה הפותחת את המאמר השני של ספרו . . 2 חלוקה פנימית . כפיהידוע מדברי אלבו בסוף מאמר א , ספר העקרים מורכב משני רבדים כרונולוגיים . היינו מגרסה מוקרמת של מאמר א ומן היצירה המוגמרת , בת ארבעת המאמרים , הכוללת גם עיבור ועריכה מחודשים של הגרסה המקורית , הפניית תשומת הלב אל הממד הסגנוני של משנת אלבו מאפשרת פרספקטיבה נוספת על העובדה שהספר לא נכתב מלכתחילה כיצירה ספרותית אחת שלמה . נתון זה משמש מצע לתזה חדשה , שלפיה הפער בין שני חלקיו של הספר , קרי בין מאמרו הראשון לשלושת מאמריו האחרים . איננו כרונולוגי בלבד אלא גם מהותי , והוא מוצא את ביטויו בסגנון , במגמות ובתכנים גם יחד . ראוי לציין . כי בהדגשת חשיבות מאפייניה הספרותיים של משנת אלכו אין משום ביטול חשיבותם וערכם של מאפייניה האחרים , שבהם הושם עד כה עיקר הדגש בשרה המחקר , לאמור הנסיבות ההיסטוריות שבהן נתחבר ספר העקרים ומקורותיו הפילוסופיים המגוונים , אדרבה , הצבת אמת המידה הסגנרנית הספרותית בבסיס דיוננו מאפשרת , כמדומה , גם בחינה מחודשת של גורמים אלה עצמם . כלומר , אין להתעלם מכך שהמציאות ההכרתית הקשה שכה חיו יהודי ספרר הנוצרית באותה עת , מציאות אשר איגדה בתוכה היבטים שונים של רדיפה על רקע דתי - פגיעה כלכלית , אפליה חקיקתית , פרעות ומעל לכול לחץ כבד להמרה לנצרות - הטביעה את חותמה . כמידה כזאת או אחרת , על משנתי העיונית של אלבו . ממד היסטורי זה יתפקר במסגרת חיבורנו בעיקר כמצע לדיון במניעים שהובילו את אלבו לנקוט את סגנון הכתיבה האזוטרית . במקביל , שפע המקורות הפילוסופיים המנוגדים לעתים זה לזה , אשר הוצג לרוב כביטוי לאופייה המסכם והאקלקטי של משנת אלבו , יפורש אף הוא , על רקע תזת הכתיבה האזוטרית של ספר העקרים , כאמצעי סגנוני ספרותי שבר הוא משתמש כדי להצפין את הראוי בעיניו להצפנה . המחקר הנרכחי מציג , אם כן , את ספר העקרים כמפגש דרכים פילרסופי םפרותי היסטורי , שבו מצטלבת דרכו ההגותית של אלבו עם המציאות החברתית , התרבותית והדתית שבמסגרתה פעל מכאן , רעם מסורה הכתיבה האזוטרית המימונית שאימץ

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר