פתח דבר

עמוד:10

הדגשת תזת הכתיבה האזוטרית : נשלב הראשון נחשפים מאפייניו הסגנרניים הספרותיים השונים של הדיון בסוגיה , כגון סתירות פנימיות , ערפול מבני וםרמינרלהני והתבטאויות מרומזות . אלה מוצגים כאמצעי הסתרה המשמשים את אלבו בכתיבתו האזוטרית . בשלב השני נעשה ניסיון לחלץ מתוך סבך הסתירות והניגודים הפנימיים בסוגיה את עמדתו האמתית של אלכו כעניינה ואת תכניו של המסר הכפול שביקש להעביר לקהלי הקוראים השונים של ספרו באמצעות הסגנון שנקט . לבסוף נבחנים כיווני מחשבה אחדים באשר למניעים שאפשר שהובילו את אלבו להסתיר את עמדתו האמתית בסוגיה . לצד העיסוק העיקרי בתזת הכתיבה האזוטרית נידונה במסגרת פרקים אלה גם תזת המשנה בדבר הפער המהותי בין שבי חלקיו של ספר העקרים . יושם אל לב כי הנחת היסוד המתודולוגית של עיוננו בספר העקרים היא . שאין להכריע בדבר עמדת אלבר כסוגיה נתונה כלשהי מתוך עיון בדבריו במסגרת דיונו המרכזי והישיר על אודותיה בלבד , מקורה של ההנחה בדברי אלכו עצמו בהערה הפותחת את מאמר כ של ספרוז והיא מיושמת כחיבור זה באופן שיטתי , עם התקדמות המחקר מתברר , כי אלנו אכן שוקד במקרים רבים על הצנעת עמדותיו האמתיות בהערות שונות הפזורות לאורך ספרו , דווקא מחוץ לדיונו המרכזי בסוגיה , אשר על כן נראה כי הפיצול המבני והתוכני בין הדיון המרכזי בנושא מסוים לבין ההערות הנוספות בעניינו של נושא זה במקומות אחרים בספר הוא אחת משיטות ההסתרה העיקריות המאפיינות את ספר העקרים . בסיכומם של דברים , ספר זה מאיר באור חדש את משנתו הפילוסופית הדתית של אלבו בכללה . ומציע דרך חדשה לקריאת חיבורו הגדול . ספר העקרים . עיקר חידושנו המחקרי נעוץ בהעתקת מרכז הכובד של חקר משנה הגותית זו מן המישור הפילוסופי הטהור אל המישור הבוחן את ' אמנות הכתיבה ' הפילוסופית , עד כה נבחנה משנת אלכו בספרות המחקר בעיקר מנקודת המבט הפילוסופית ההיסטורית לפי תרומתה לתולדות הרעיונות . מנקודת מבט זו תואר ספרו , במידה לא מעטה של צרק . באנציקלופדיה פופולרית חסרת מקוריות . מחקרנו קובע כי זווית הראייה המחקרית הראויה ביחס למשנתו ההגותית של אלכו היא זו הקוראת את ספרו דרך משקפי ' אמנות הכתיבה' הפילוסופית שמוצאת בו את ביטויה . בכך מתאפשרת הערכה מחודשת של ספר העקרים ושל מחברו לפי אמת המירה הסגנובית הספרותית . הספר מבוסס על עבודת הדוקטור שכתבתי במחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בר אילן בהדרכתו של פרופ ' רב שוורץ ושאושרה בשנת תשס " ה . ערכתי מחרש את עבודתי בדי להתאימה לא רק לציבור החוקרים במדעי הרוח והיהדות ככלל ובפילוסופיה היהודית בפרט . אלא גם לקהל המשכילים הרחב שחשקה נפשו בהיכרות עם עולמו העיוני ועם סגנונו הספרותי המרתק של הוגה יהודי משלהי ימי הביניים ,

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר