תוכן העניינים

עמוד:9

תוכן העניינים מבוא 11 הדגם הקנאי ; 16 קנאות ומחלוקת הבתים ; 21 פתיחות הללית ומוצא דוידי ; 31 השם גורם ; 36 טיפולוגיה וקנאות 41 פרק ראשון : ארכיטיפים קנאיים 51 הבן היוספי והאחים היהודאים ; 57 היחיד בצל הנידוי ; 64 החרוב ואורך הזמן ; 71 הנצרות ודחיקת הקץ 88 פרק שני : יהודה והסטייה המשיחית 96 הקנאי וטוהר הייחוס ; 99 פתיחות וחידוש ; 104 הפרידה , הפרדה , הפרידות ; 109 המעיין המשיחי ; 111 חטא האב ודינמיקה משיחית ; 117 החזרה לחיים 121 פרק שלישי : יוסף ומשיחיות היחיד 126 היחיד מול הרבים ; 137 שתי רשויות ; 142 ר׳ עקיבא והיחיד היוספי ; 145 אשמה יהודאית ומרטיריות ; 153 דמו של זכריה ; 155 מיוסף עד למשיח היוספי ; 167 הולדה משמים ; 171 יופיו של המרטיר 176 פרק רביעי : לא בשמים היא 182 מסורת וחדשנות ; 184 ר׳ אליעזר ור׳ יהושע כנציגי הבתים היריבים ; 192 מחלוקת הבתים ומגדר ; 200 התרת הנדר ; 202 הלל והחילול ; 206 מכאן ואילך ; 211 פשרה והפשרה 216 פרק חמישי : חרות על הלוחות 219 ממחרת השבת ; 224 ביטול הגזרה ; 228 הכתב והעדות ; 231 מועד , עדות , תעודה ; 236 קנאות וגזרה משמים ; 243 השתקת העליונים ; 249 ׳עיקר שכינתו למטה׳ ; 252 חנוך וגינוי הארציות 255 פרק שישי : ר׳ שמעון בר יוחאי , תיקונו של קנאי 261 רשב״י ובר כוכבא ; 268 המרחץ והחסד ההללי ; 272 ריקוד , השתטות וחסד ; 275 ערב שבת ; 283 ׳ויחן את פני העיר׳ ; 289 הטיהור כזיכוי ; 292 ר׳ עקיבא ׳המעכב׳ ; 296 ייסורין ודימוסין ; 300 בין השמשות ; 304 הערבות 311

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר