מבוא

עמוד:11

מבוא מחקר דה מציע לקרךא את תורת המונאדות של הפילוסוף הגרמני גוטפריד וילהלם 1 לייבניץ ( 1716 - 1646 ) כ " מט & יזיקה מובלעת ' / או כתמונת העולם הסמויה של המודרניזם במאה העשרים , הוא יראה כי העמדה האונטולוגיה , תפיסת האדם . מרחב הדמיון הוויזואלי של האמנות וטיפוס הבדיון המודרניסטיים במאה העשרים הם מרבאדיים באופיים . הדיון יציע כי הרומן המודרניסטי הוא אחד התחומים הייצוגיים המתאימים לבדוק בהם מחשבה זר , תורת המרנאדרת כמטפיזיקה התקבלה תמיד כאזוטרית רכנוגדת את האינטואיציה , שכן ייחודה כשיטה , כמו שאומר ניקולס רשר . הוא שיוצרה היה "המטפיךקאי הראשון של המסורת המערבית , שביקש לכנות את המציאוח מיחידות כעלות תבנית 2 סגולית שכולה מעבר להשגתו של הניםיק היומיומי שלנו ' / לפיכך מעולם לא רווחה השיטה כאפשרות תרבותית של ממש , לא בתקופתו של לייבניץ ולא אחריה . 3 היךה אישיגירו גורס כי נסיכות של אקלים קריאה הן שגרמו למיקום השולי של השיטה . לדבריו , " התאוריות המטפיזיות והלוגיות של לייבניץ נקראו באופן שגרס להן להיראות מופרכות בעליל ואבסורדיית כל כך , עד כי העניין בהן לא יכול היה להיות 4 אלי * היסטורי " . 1 מטפירקה מובלעת — תמונת העולם המסתמנת בהפשטה מתוך גילויי התקופה . המינח נוצר לצורך המתקר בהשראת המונח היעיל של בות " מחבר מובלע " ( , ( liedimp author ראה , w . c . Booth The Rhetoricof Fiction , Chicago and London : Universityof Chicago Press , 1961 Nicholas Rescher , G . W . Leibniz ' s Monadology , London : Routledge , 1991 , p . 12 2 D ^ pK 3 קריאה — נסיבותיו של המרחב הפרשני העומר לרשותם של קוראי תקו & ה תרבותית מסוימת ומוגבל על ירי מכלול עמדותיה המדעיות , הערכיות , המטפיזיות וכדומה . המרחב הפרשגי נבחר בידי קהיליית קוראים מסוימת , מקומית , היסטורית . או בעלת עניין משותף , בביאה להבין את הטקסט שלפניה . כך , כעקבות המונח " אקלים של רעות " שפיתח קרל בקר ( Carl Becker ) בש 1 רת השלושים של המאה העשרים בהשראת עבודתו של אלפרר וייטהר . המונח מבטא את הרוח הדיסציפלינרית שהתפתחה מאו בתחום ההיסטוריה של הרעיונות ובתחום ההרמנוימיקה , ראה קארל לי בקר הקריה של מעלה . בהגות המאה השמונה עשרה , תרגום אהרן אמיר , תל אביב : ספרית פועלים , תשל " ט . Hide Ishiguro , Leibniz ' s Philosophyof Logicand Language , Cambridge : Cambridge 4

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר