מבוא סיפור האפיפיור היהודי בראי התימטולוגיה של ספרות עם ישראל

עמוד:12

היהודית בכלל אבר למדים גם מן הערכים שיוחדו לנושא במספר אנציקלופדיות יהודיות , 7 בעברית ובשפות אחרות . מקומר המיוחד של הסיפור בתרכות היהודית . המשתקף כריבוי גרסאותיו ובעיסוק המרובה בו , העלה את הצורך במחקר שיוחד לתופעה הקרויה " תימת האפיפיור היהודי " . אץ די במחקר שנעשה עד כה על אף מה שיש בו , כי נעדרים ממנו דיון בתופעת הסדרה התימטית הנמשכת מימי הביניים ועד לימינו , רגם חקר השפעותיהן של הגרסאות הקדומות על הסיפורת היהודית המודרנית הבנויה על המתח שכין מקורותיה היהודיים הקדומים לבין התרבות הכללית הסובבת אותה . חקר גלגוליה של התימה לגרסארתיה בכל התקופות שבהן הופיעה מאפשר חשיפת מעתקים חדשים בכל המישורים שבהם היא נבחנת r התומר , הפונקציה , התבנית והאידאה . לכל אורך התקופות מעוצב הסיפור הימי ביניימי שוב ושוב , מתוך שאיפה לשקף תמונת עולם המשתנה מתקופה לתקופה . במעבר בין התקופות עוברים החומרים המרכיבים את גרסאות הסדרה התימטית — הן אלה שמקורם בתרבות היהודית והן אלה שמקורם בתרבות הכללית — התפתחויות ושינויים הנובעים מרצונך של המספר לתת באמצעות חומרים מסורתיים אלה ביטוי לתמונת עולם חדשה . בחינת המעתקים בגרסאות המאוחרות תוך זז - . 7 - 3 מאמר זה . המיוחד לסיפור " האפיפיור היהודי " , הוא תבובה לספרו ההיסטורי של פרינץ Popes from the Gficito ( ראה לעיל הערה ; { 4 אברהם דור , " כיררריס בעניינה של אבדה האפיפיור היהודי " . צבי מלאכי ( עורך ) , יר להימן , לוד תשמ " ד . עמי ymieH ; 25 — 17 26 - 27 ; David קק . ( Klugmcin , " Ekhanan , the Jewish Pope " , Midstream , 34 , 1 ( 1988 Levine Lerner . ' The Enduring Legend 0 / ihe Jewish Pope " , Judaism , 40 , 2 0991 ) . pp . ; 148 - 170 אבירב ליפסקר , " המראה שלא האירה לרבי שמעון הגדול מםגנצה — לפשרה של מוטיפמה אקספחיציונית בסיפור האפיפיור היהודי שבמעשה כוך ( באזל , / ' ( 1602 חוליות , 3 ( , ( 1996 עמ ' hJosep Sherman , The Jew ish Pope : ythM , Diaspora and Jewish ; 57 - 33 . Literature , Oxford 2003 וכן הפרק העוסק ברבי שמעון הגדול ממעץ אצל , Lucia Raspe Jiidische hieituHagiogtp Miiteltdicr / it hen Axt / ike aas * S . 242 - 322 7 הערך המקיף ביותר הוא : . Andrew " , The Jewish Encyclopedia , vol , lfyirmn G . Endow ; A New York and London 1925 ( 190 L ) , pp . 57 B - 58 U ראה גם ערכים נוספים : יהודה דוד איזנשטיין , " אפיפיור יהירי — , 7 J 7 A , " Judeo oabut ישדאל , ירדשלים תשל " א ( ניר יורק תרסי ' ח י ) , עמי Isaac " Andreas " , Jiidisches Lex ikon , Bd . 1 , Berlin 1927 , a ; 169 -308 309 : Isaac Land man ( ed ) . " Andreas " , The Universal Jewish Encyclopedia , vol . ; J . New York 9691 . p . 302 דוד פלוסר . - האפיפיור היהודי ' / האנציקלופדיה העברית , כרך ה , ירושלים ותל - אכיב תשב " ט , טור . 210 עניין הכינוי " אנדריאס ' נתן להלן בפרק ג , במסגרת הריץ בגרסאות מעשה בוך . ולאחרונה כהרחבה : *? כידב ליםסקר ויוסף כמכרגר , "האפיפיור היהודי " , בתוך : יואב אלשטיין . אבידכ ליפסקר ורלה קישלכסקי ( עורכים ) , אנציקלופדיה של הסיפור היהודי : סיפור עוקב סיפור , רמת גן תשס " ה , עמ ' ו . 36 ו - 35 K יוצא מכלל זה מאמרו של אי ליפסקר " המראה " . הבוחן בחינה תימטולוגית את תימת " האפיפיור היהודי " . אך מאמר ; ה קצר יריעה ואינו מטפל במכלול התופעות הנקשרות בתימה וו . עם זאת משמש המאמר כסיס לנושאים כמחקר המוצג בספר זה ,

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר