מבוא סיפור האפיפיור היהודי בראי התימטולוגיה של ספרות עם ישראל

עמוד:11

שהוטלו על יהודי מגנצא , לצד ידיעות על התנצרות בבר של רבנו גרשום , שהיה כן זמנו ומקומו של רבי שמעון . לדעת חוקרים רבים , יש כאירועים אלה כדי לשמש רקע לצמיחתה של אגדה זר . מן ההיבט הפולקלורי הביךלאומי מרכררת גרסאות סיפור על ילד שהורחק מביתר , נעשה אפיפיור רלבסרף פגש באביו . לטיפוס סיפורי זה , המוכר בחקר הפולקלור כטיפוס AaTh 671 ונקרא " שלרש השפות " , גרסאות רבות מכל רחבי אירופה . שגם בהן יש כדי לשמש רקע לצמיחת האגדה . כמעבר מן הגרסאות הבין לאומירת לתימה היהודית חלו שינויים כתררי ההיכר החומריים , ואולם בתכנית העומק יש דמירן כין אלה לאלה , ואשר על כן יש לשייכן לאותר טיפרס סיפורי - חוקרים רכים עסקו כסיפור האפיפיור היהודי , אך כמרבית המחקרים ההידרשות לסיפור נעשית אגב עיסוק בנושאים נרחבים יותר ומתוך רצון לשבץ את הסיפור כסביבה היסטורית או ספררתית פולקלורית . הידרשות שכזו מצריה במחקרים היסטוריים הערסקים בתולדות יהודי אשכנז ובפרט בתולדות יהודי העיר מיינץ ורבי שמעון הגדרל וכן במחקרים העוסקים בתולדות יהרדי רומא או כתולדות בכי משפחת פיירלארבי 4 ברומא . כן אנו מוצאים התייחסות לסיפרר זה אגב עיסרק בסיפרר העם העברי ובסיפורי המעשה בוך \ נוסף על הידרשיות כלליות אלו נכתבו מספר מאמרים שיוחדו לסיפור האפיפיור היהודי . * על מקומר המייחד של הסיפור הזה כספרות עם ישראל רבתרכרה J ראה למשל : , Karl Anton Schaab . Diplomatise he Geschielite tier Jutfcn zn Mainz Wiesbaden J % 9 { Main / I 855 ' ) , S . 42 - 43 ; J . fclbogen , A . Freimann . Germania ; Jmhiica , Breslau 1934 . S . 204 אברהם מאיר הברמן . פיוטי רבי שמעון ב " ר יצחק . ברלין — ירושלים תרצ " ח , מביא . עמי Salo W , Baron , A Socialand Religious History ^; - w of the Jews , vol . VI , New York 1957 . p . 57 . 265 note 74 : vol . VII . New York I 95 S . ; R 304 note 55 ראה גם הפרק על יהודי אירופה הצפונית וצרפת מאת אברהם מאיר הברמן בתיך . בצלאל רות ( עורך ) , תקיפה האופל - היהודים באירופה הנוצריח , 1096 - 711 תל אכיכ תשל " ג , עמי ; 157 - 156 אברהם גרוסמן , חכמי אשכנז הראשוניםץרושלים תשמ " ט , עמי Elisabeth Hoi lender S \ naRogale Hxmt \ en ; Qedushui ' ot tics Simon / ? . ; 92 - 86 Jsattk im Amsterdam Mahsov , Franklurl am Main 1 9 ^ 4 , S . 21 - 22 4 ראה : Hermann Vogelsidn . Paul Richer , Geschichtetier Juden in Rom , Bd . I , Berlin ; 8961 , S , 296 - 298 מי בידמק , התורה יההיים כארצרת המערב כימי הביניים ( תרגם : א "ש פרידברג ) , חלק שני , ירשה תת " ט , עמ ' ; 64 - 60 שמעון דרבנוב , דברי ימי עם עולם , כרך שני , תל אכיב תשטי ' ו , עמי Baron , History , vol . Vfl pp . 10 - 11 , 237 note 8 ; 1017 - 1014 וכן במבוא לספרו של פרינץ על אפשררת השתייכרתם של כמה אפיפיורים למשפחת פיירלארכי : Joachim Ptw , Pope * from the Ghetto , New York 1968 . pp . 17 - 20 5 ראה ל ישראל צי גכערג , " ררעגן די מקררים סרנם ' מעשה כרך " / ליטערארישע בלעטער , 131 ( , ( 1926 תי ; 737 - 725 מאקס עריק , די געשיכטע פון רער יידישער ליטעראטור פון די עלטעסטע צייטן ביז דער ול שכלה הקופה , ורארשע , 1928 זי ; 350 עמנואל בן גריון , שבילי האבדה , ירושלים תש " ל ( תש " יי ) , עמ ' ; 129 ישראל צינברג , תולדות ספרות ישראל , כרך רביעי , תל אביב J 95 R עמי ; 98 - 97 עלי יסיף . סיפור העם העברי , ירושלים תשב " ה עמ' , 336 - 335 6 ראה : יעקב מייטלים . " צי קען מען אנטלויפן פרן יירישן גורלי ' / אונדזער קיום . . 096 )» 8

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר