מבוא

עמוד:13

מבוא במבוא ישורטטו קורי המתאר של מפעלו הביקורתי של קררצווייל . אץ בסכמה המוצעת בזה משום רדוקציה של תורתו הכיקורתית התרברתית של קורצווייל לכלל דובמה אחרונת ומצומצמת . ייתכן שדווקא ההפך הוא הנכון - התאוריה הביקורתית של קררצווייל , על הפרקטיקות הנגזרות ממנה וכן תהליכי ההנהלה שלהן לקונסנזוס האסתטי ^ , r 7 כלומר תהליכי המשטרר של אקלים דעות מסרים שקורצווייל רצה כר , נבדקים בחיבור 7 ה כמקרה כוחן . נבקש לבחון כיצד התקבלה תפיסתו של קורצווייל ובאיזו מידה הצליח להתייצב כפרשן של תרברתנר החדשה . ננסה לתאר את הכלים והאמצעים שהשתמש בהם , ונדון בסוגיה אם יכול מנקר תרבות כדוגמתו להתייצב על במת התרבות של ימינו ולעשות שימוש באותם אמצעים רתאורירת , חיבור זה מבקש להידרש אל קורצווייל כאל טקסט . יצירתו הביקורתית של קורצרוייל היא העומדת למבחן כחיבור וה , והבחינה הנעשית היא לעולם כחינה הנתונה בתחומי השפה , הלשון , האידארלרגיה והתרבות , נבקש לצייר את קרוי המתאר של קורצווייל , גיבור התרבות בישראל יפרשנה . באמצעות השיח התרבותי המיוחד שיצר סובייקט מבקר זה , כפי שהוא נגלה לנו באמצעות כתביו , הגותו והכלים שהשתמש בהם להטיית הקונסנזוס התרבותי לטעמו , לפיכך , זולת כמה מילות תיאור ביוגרפיות . המתחייבות מעצם חיבורנו , לא בעיר כמעט כל הערה המצויה מחוץ לתחומי השיח שקררצררייל מייצר כשלושים ושלרש השנים שהוא מתייצב כמרכז השיח הספרותי התרבותי בישראל . החיבור רואה כאמור בקררצווייל טקסט ומשום כך הוא כוחן אותו על פי המבחנים ההרמנויטיים הפנומנולוגיים העומדים לרשותו של פרשן בן זמננו . קורצווייל הטקסט , ככל טקסט אחר העומד לניתוח ופרשנות , מעורר מיד את סוגיית המעגל ההרמנריטי , בלשון אחרת , כיצר עלינו להבין את קורצורייל : האם לכתחילה באמצעות מרכיבי השיח הביקורתי שיצר . או שמא על פי הצהרותיו הכלליות ? שאלה נוספת המתעוררת מכך היא אם המעגל הפרשני מציב בעיה בהכנת שיטתו התרבותית של קורצווייל אר שמא הוא מרכיב מכונן בהבנת הפרקטיקות הפרשניות והאסתטיות שלו . כלומר , האם היחס שבין קביעותיו המוצהרות הכלליות של קורצווייל ובין המרכיבים הספציפיים של יצירתו הביקורתית הוא בעיה שעלינו להתמודד עמה ולפותרה , או שמא המתח

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר