תוכן העניינים

עמוד:ז

פרק ה : ממשה ועד שלמה — חמישה ״סיפורי בבואה״ : אמצעי ספרותי , החושף מגמה של אנרכיזם דתי א . : Intertextuality פרשנות " בין - טקסטואלית " ופרשנות " פנים - מקראית " ............................. 139 ב . ניתוח סיפורי הבבואה כאמצעי ספרותי להבנת מושג ה " אנרכיזם הדתי " בתנ " ך ...................... 142 ג . חמישה סיפורי בבואה : . 1 סיפור בבואה : משה , בלא שושלת - החלשת השלטון האנושי , בהשוואה ניגודית לאהרון ( במד ' כ - כז ) ........................................................................................................ 143 . 2 סיפור בבואה : עימות שני השבטים מול משה ( במד ' לב ) , ומנהיגות העם מול יהושע ( יהו ' כב ) .. 149 . 3 סיפור בבואה : סיפור אבימלך ( שופ ' ט ) מול סיפור גדעון ( שופ ' ו - ח ) , במסר אנטי - מלוכני .. 156 . 4 סיפור בבואה : עימות העם מול שאול ( שמ " א יג - יד ) , בהשוואה לסיפור עכן ( יהו ' ו - ז ) ....... 158 . 5 סיפור בבואה : עימות העם מול רחבעם ( מל " א יב ) , בהשוואה למרד שבע בן בכרי בדוד ( שמ " ב יט - כ ) ....................................................................................................... 160 ד . סיכום ומסקנות של חמשת סיפורי הבבואה .................................................................... 166 פרק ו : תקופת הבית השני ( " בין מקרא למשנה " ) א . בראשית ימי הבית השני : " צמצום " נוכחותו של אלוהים לטובת פועלו של האדם ................... 169 ב . הסתייגות מן השלטון המדיני . 1 מגילת אסתר היא " סיפור אנרכיסטי " ( ד ' הנשקה וי ' גרוסמן ) ........................................ 170 . 2 תקופת החשמונאים : התנגדות להעצמת השלטון המדיני ( באיחוד המלוכה עם הכהונה ) .... 173 . 3 יהודה הגלילי : אנרכיזם דתי וטרור ( אנשי " הפילוסופיה הרביעית " ) ................................ 177 . 4 כת מדבר יהודה : הסתייגות מן השלטון המדיני והתכנסות הכת ב " מדבר " ........................ 183 ג . בשלהי הבית השני : בתי - ספר וידע פתוח לכול - גם כמחסום בפני עריצות ........................... 184 פרק ז : ספרות חז " ל ועידן חז "ל א . מהפך " אנרכיסטי " רחב בספרות חז " ל ובעידן חז " ל , כעולה משבעה יסודות קרובים ............... 193 . 1 מבית - מקדש ( ריכוזי וארצי ) לבית - מדרש ( מבוזר ומקומי ) ............................................. 196 . 2 חכמים במקום כוהנים ........................................................................................... 201 . 3 חכמים במקום נביאים : מעידן של " בת - קול " מן השמים לעידן של הכרעה אנושית .......... 209 . 4 הלכה " פלורליסטית " ............................................................................................ 213 . 5 חופש היצירה ו " אנרכיזם רוחני " במדרש חז " ל ........................................................... 216 . 6 שלילת המלך והמלוכה במדרש חז " ל ....................................................................... 221 . 7 עמדה שיוויונית בתקופת חז " ל : חברה עממית ולא - היררכית ......................................... 229 ב . האם היה גם צד של טובה בהחרבת בית - המקדש לטובת צמיחת התורה ביבנה ? ..................... 235 ג . רבי עקיבא כ " אנרכיסט " , בהתנגדותו להאלהת אדם בקיסרות הרומית .................................. 238 פרק ח : המשפט העברי בהיבט " אנרכיסטי " ( הצעת פרופ ' חנינה בן - מנחם , האוניברסיטה העברית ) .... 245 פרק ט : גבולות האנרכיזם הדתי ( " אש זרה " ) : במקרא , במדרש , בקבלה ובחסידות א . " אש זרה " במסורת היהודית , בכלל ................................................................................ 259 . 1 סיפור נדב ואביהוא בפרשנות הזוהר ( " אנרכיזם קדוש " ) ............................................... 260

הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר