תוכן העניינים

עמוד:5

פרק 3 שפה ומוח 83 3 . 1 נוירו בלשנות 85 3 . 1 . 1 המוח 85 3 . 1 . 2 היכולת הלשונית נפרדת מיכולות קוגניטיביות אחרות 86 3 . 1 . 3 היכולת הלשונית ממוקמת בהמיספרה השמאלית 87 3 . 1 . 4 מודולריות הידע הלשוני במוח 90 3 . 1 . 4 . 1 אפאזיות 90 3 . 1 . 4 . 2 מחקר בטכנולוגיות הדמיה 98 3 . 1 . 5 סיכום 102 3 . 2 בעלי חיים ושפות אנוש 103 רשימת מקורות ( וקריאה מומלצת ) לפרק 106 3 רשימת בעלי זכויות היוצרים 108

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר