תוכן העניינים

עמוד:3

תוכן העניינים פתח דבר 7 פרק 1 יסודות הבלשנות התאורטית 9 הקדמה 11 1 . 1 ציוני דרך בהתפתחות המחקר הבלשני 13 1 . 1 . 1 בלשנות מסורתית 13 1 . 1 . 2 בלשנות מודרנית 15 1 . 1 . 2 . 1 הבלשנות התאורטית 15 1 . 1 . 2 . 2 מאפייני חקר השפה בבלשנות התאורטית 19 1 . 1 . 3 המפנה החומסקיאני 21 1 . 2 הבלשנות התאורטית : הנחות יסוד ומטרות מרכזיות 23 1 . 2 . 1 מאפייני " שפה טבעית " 24 1 . 2 . 2 מאפייני תהליך רכישת השפה 27 1 . 2 . 3 מטרות הבלשנות התאורטית 31 1 . 2 . 3 . 1 כשירות וביצוע 31 1 . 2 . 3 . 2 שני מצבים של הדקדוק המנטאלי : בין המולד לנרכש 32 1 . 2 . 4 הדרישות מהתאוריה הבלשנית 34 1 . 3 הבסיס האמפירי ושיטות המחקר של הבלשנות התאורטית 36 1 . 3 . 1 שיטות המחקר 36 1 . 3 . 2 הרישום הפונטי 37 1 . 4 רכיבי הידע הלשוני 40 1 . 4 . 1 צלילי השפה 40 1 . 4 . 2 הלקסיקון המנטאלי ומרכיבי המילה 42 1 . 4 . 3 מערכת המשפטים : תחביר 43 1 . 4 . 4 משמעות 45 1 . 5 ענפי הבלשנות הבינתחומיים 47 רשימת מקורות ( וקריאה מומלצת ) לפרק 53 1

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר