נספח א׳: תקצירי הסקירות המדעיות

עמוד:173

תקציר : השלכות המרחק התרבותי והחברתי בין בית הספר להורים על הקשרים שבין ההורים לבית הספר ועל התפוקות החינוכיות של ילדים ומתבגרים גלי פלטי יצירתו של קשר מיטיב בין בית הספר לבין הורי התלמידים , בכלל זה מעורבות הורית בחינוך בבית הספר ובסביבה הביתית , היא מטרה מרכזית של תכניות מדיניות בישראל ובעולם . קשר זה יכול לבוא לידי ביטוי בדרכים רבות ומגוונות , ולסוגים השונים של ה ַ קשרים עשויה להיות השפעה שונה על תלמידים בגילים ובמצבים שונים . סקירה זו מתייחסת למאפייני הקשר בין ההורים לבית הספר בקרב קבוצות מיעוט או קבוצות ממעמד חברתי כלכלי נמוך ובוחנת את ההשפעה של קשר זה על הישגי התלמידים . כן מתייחסת הסקירה לדרכים ליצירת קשר מועיל ותורם בין ההורים לבית הספר בקרב קבוצות אלו . הסקירה מציגה מחקרים הבוחנים את הקשר בין בית הספר לבין משפחות תלמידים בקבוצות מיעוט או בקבוצות ממעמד חברתי כלכלי נמוך . מוצגים מחקרים שדנים במאפיינים משותפים וייחודיים של קבוצות מיעוט ממוקדות ובקשר שלהן עם בית ספר . בנוסף מוצגים מחקרים שדנים בדפוסים של קשרים בין בית הספר לבין ההורים בקבוצות מיעוט ונבחנות השפעות של הקשרים הללו על הישגי התלמידים . הסקירה נסמכת על שתי גישות תאורטיות : גישה ביקורתית וגישה רב תרבותית . בסקירה עלה כי סדר היום של בתי ספר בארצות הברית ובישראל בכל הנוגע למעורבות הורים עדיין משקף חזון מוגבל של שותפות ומעורבות בקרב הורים מקבוצות מיעוט . דגם של מעורבות הורים בבתי ספר לא עוסק בצמתים של גזע , מעמד והגירה , שהם רלוונטיים לחוויות של הורים רבים השייכים לקבוצות מיעוט . שיטות העבודה וסדר היום בבתי הספר מיושרים לפי קו התרבות של המעמד הבינוני . ממצאי מחקרים מראים כי הורים מהתרבות המרכזית וממעמד חברתי גבוה מעורבים בלמידה של ילדיהם בבית הספר יותר מאשר הורים מקבוצות מיעוט וממעמד חברתי נמוך ( ביטויי המעורבות הם השתתפות בפעילויות בבית הספר ומעורבות בתהליכי קבלת החלטות . ( בכל הקשור למעורבות הורים בבית ( תמיכה רגשית ללמידה ועזרה בשעורי בית , ( נמצא שהורים בכל הקבוצות התרבותיות דומים יחסית ברמת מעורבותם בלימודים של ילדיהם . מחקרים משרטטים תמונה מורכבת של הקשר בין הורים מקבוצות מיעוט או ממעמד נמוך לבין בית הספר של ילדם . להורים מתרבויות מיעוט יש קשיים בקשר עם בית הספר , קשיים הנובעים ממידע מוגבל על מדיניות ונהלים בבית הספר , מקושי בשפה המדוברת במדינה , מקשיי הסתגלות לתרבות החדשה , מהבדלי הון חברתי ותרבותי ומהבדלים באמונות ותפיסות בכל הקשור ללמידה וחינוך של ילדיהם . כתוצאה מכך נוצרים ברמות המעורבות של ההורים הבדלים גדולים בין אוכלוסיות שונות בבית הספר . מחקרים מראים כי הורים מקבוצות מיעוט נאלצים להתמודד עם חוסר התאמה לנורמות התרבותיות ולציפיות מהם מצד בית הספר .

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר