נספח א׳: תקצירי הסקירות המדעיות

עמוד:168

הסקירה מחולקת לשני חלקים מרכזיים : החלק הראשון יכלול את הידע הקיים בספרות על אודות מעורבות הורים לבני נוער עם צרכים מיוחדים בחינוך . חלק זה יחולק לפרק העוסק בידע על אודות האוכלוסיות אליהן מתייחסת הסקירה , על מאפייניהן הייחודיים , ולפרק על אודות הידע התאורטי והמחקרי על מעורבות הורים לילדים עם צרכים מיוחדים , סוגי מעורבות זו , השפעתה , והמשתנים המצויים במתאם חיובי עמה . החלק השני של הסקירה יציג תכניות שנמצאו מועילות לעידוד קשר בית ספר ומשפחה לילדים בעלי צרכים מיוחדים , או למצער , תכניות שקשר עם ההורים הוא מרכיב מרכזי ( אם לא מטרה עיקרית ) בהן . לסיום נציג מספר מסקנות והמלצות ראשוניות . מעורבות הורים בחינוך ילדיהם נמצאה במחקרים רבים כתורמת למגוון מדדים רגשיים וקוגניטיביים של התלמידים . מעורבות גבוהה של ההורים נמצאה בקשר חיובי עם הישגים לימודיים של התלמיד Hill & Taylor , 2004 ; Hoover-Dempsey & Sandler , 1997 ;) , ( McNeal , 1999 ; Pomerantz , Moorman & Litwack , 2007 בקשר שלילי עם בעיות התנהגות בבית הספר Coleman , 1988 ; Epstein & Sheldon , 2002 ; Miller , Kraus )& , ( Veltkamo , 2005 בקשר חיובי עם הצלחת בית הספר בהשגת יעדיו הלימודיים והחברתיים ( Barton & Coley , 1992 ; Jeynes , 2007 ; McEvoy & Walker , 2000 ) ובקשר חיובי עם התפתחות תקינה של הילד ביצירת הגדרתו העצמית Garcia , Torrence , Skelton , &) . ( Andrade , 1999 ; Gestwicki , 2000 בשנים האחרונות הולכת ומתפתחת ההבנה שלא כל הסוגים של מעורבות ההורים בחינוך אכן מועילים לכל תלמיד . ( Robinson & Angel , 2014 ) למשל , היל וטייסון Hill & Tyson , ) ( 2009 בסקירה מטא אנליטית של מחקרים בתחום , מראות כי עזרה בשיעורי בית נמצאת דווקא בקשר שלילי עם הישגי התלמידים בגיל ההתבגרות . כדי שהמעורבות תהיה יעילה , על ההורים להתאים אותה לשלב ההתפתחותי ולשלב הלימודי של הילדים . בעוד שבגיל צעיר נדרשת מההורים תמיכה ישירה ומובנית , בגיל ההתבגרות על ההורים להפעיל מעורבות בגישה המכבדת את העצמאות של המתבגר ואת רצונו להתפתח . הבנה זו מדגישה את הצורך לחדד את ההתבוננות בתחום , הן בבחינה של הדפוסים השונים והצורות השונות אותם עשויה ללבוש מעורבות ההורים , והן ( רלוונטי יותר לענייננו ) בבחינת ההשפעה של סוגים שונים של מעורבות על אוכלוסיות שונות של תלמידים , הורים , ומערכות חינוך . בהקשר של הסקירה הנוכחית , גידולו של ילד עם צרכים מיוחדים מעמיס על המערכת ההורית והמשפחתית התמודדות חדשה ומורכבת , שעלולה להפר את האיזון המשפחתי . זוהי מציאות חיים מתמשכת , המכתיבה לילד ולמשפחתו דפוסי חיים שונים מן הרגיל בסביבתם , אשר אינם מוכרים להם ואשר לא הוכנו לקראתם מראש ( ברוכין , ; 1990 לוי שיף ושולמן , . ( 1990

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר