רשימת מקורות

עמוד:157

Binyamini-Manor , I . ( 2013 ( Parent-School Collaboration in Indigenous communities – Providing Services for Children with Disabilities . Springer . Marx , S ,. & Larson , L . L . ( 2012 ( . Taking Off the Blind-Color Glasses Recognizing and Supporting Latina / o Students in a Predominantly White School . Educational Administration Quarterly , 48 ( 2 ( , 303-259 . Cleary-Miller L . & Peacock , T . ( 1998 ( . Collected Wisdom : American Indian Education . Boston : Allyn and Bacon . McCarthy , M . G . ( 1997 ) . The effect of transient water deficit on berry development of cv . Shiraz ( Vitis vinifera L . ( . Australian Journal of Grape and Wine Research , 3 ( 3 ( , 8-2 . McConaughy , S . H ,. Volpe , R . J ,. Antshel , K . M ,. Gordon , M . & Eiraldi , R . B . ( 2011 ( . Academic and social impairments of elementary school children with attention deficit hyperactivity disorder . School Psychology Review , 40 ( 2 ( , 225-200 . McLeod , Carolyn , 2014 , "Trust" , The Stanford Encyclopedia of Philosophy ( Summer 2014 Edition ( , Edward N . Zalta ( ed . ( , URL = http : // plato . stanford . edu / archives / sum 2014 / entries / trust / . Menard Warwick , J . ( 2007 ( . Biliteracy and Schooling in an Extended Family Nicaraguan Immigrant Household : The Sociohistorical Construction of Parental Involvement . Anthropology & education quarterly , 38 ( 2 ( , 137-119 . Mikulincer , M ,. Shaver , P . R ,. & Pereg , D . ( 2003 ( . Attachment theory and affect regulation : The dynamics , development , and cognitive consequences of related-attachment strategies . Motivation and Emotion , 27 ( 2 ( , 102-77 . Mistry , R . S ,. Vandewater , E . A ,. Huston , A . C ,. & McLoyd , V . C . ( 2002 ( . Economic Well Being and s'Children Social Adjustment : The Role of Family Process in an Ethnically Diverse Low Income Sample . Child development , 73 ( 3 ( , 951-935 . Moilanen , K . I ,. Shaw , D . S ,. & Fitzpatrick , A . ( 2010 ( . regulation-Self in early adolescence : relations with son-mother relationship quality and maternal regulatory support and antagonism . Journal of Youth and Adolescence , 39 , 1367-1357 . Molina , B . S . G ,. Hinshaw , S . P ,. Arnold , L . E ,. Swanson , J . M ,. Pelham , W . E ,. Hechtman , L ,. Hoza , B ,. Epstein , J . N ,. Wigal , T ,. Abikoff , H . B ,. Greenhill , L . L ,. Jensen , P . S ,. Wells , K . C ,. Vitiello , B ,. Gibbons , R . D ,. Howard , A ,. Houck , P . R ,. Hur , K ,. Lu , B ,. Marcus , S ,. on behalf of

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר