רשימת מקורות

עמוד:144

בראון לבינסון , א׳ . ( 2010 ) תסמינים רגשיים והתנהגותיים ודפוסי התמודדות בקרב בני נוער ישראלים במהלך האינתיפאדה השנייה . בוקובזה , ג׳ . ( 2013 ) הידע הקיים על תכניות מניעה וטיפול יעילות ומועילות בבעיות התנהגות מפריעה אצל תלמידים במערכת החינוך . סקירה עבור היוזמה למחקר בחינוך , האקדמיה הלאומית למדעים . בושריאן , ע׳ ורסט , מ׳ ( עורכים . ( דיווח מיום עיון ומסדנה בנושא קשרי הורים-מורים בעידן משתנה : מודלים של קשרים מועילים ודרכי יצירתם . היזמה למחקר יישומי בחינוך , האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים . ירושלים : תשע״ד . בלאו , א׳ והמאירי , מ׳ . ( 2010 ) הטמעת שינוי טכנולוגי : הגברת אינטראקטיביות מקוונת בבתי ספר באמצעות מערכת משו״ב לניהול למידה . בתוך י׳ עשת אלקלעי , א׳ כספי , ס׳ עדן , נ׳ גרי וי׳ יאיר ( עורכים . ( האדם הלומד בעידן הטכנולוגי ( עמ׳ . ( ע ע-31 24 רעננה : האוניברסיטה הפתוחה . ברנדס , ע׳ ויששכר , ר׳ ( עורכות ) . ( 2013 ) חינוך לערכים בעולם משתנה – אסופת ניירות דעה שהזמינה הוועדה לנושא מחקר מתווה דרך : הצעה לארגון לימודים מחודש , היזמה למחקר יישומי בחינוך . ירושלים . גוטמן , א׳ . ( 2002 ) חינוך דמוקרטי . תל אביב : ספריית פועלים . גולדרינג , א׳ , שביט , ר׳ ושפירא , ר׳ . ( 1995 ) הסתגלות מנהלי בתי הספר למעורבות הורים בחינוך : המקרה של בתי ספר בעלי אוריינטציות ערכיות שונות , בתוך שפירא , ר׳ ושביט , ר׳ ( עורכות . ( בית הספר וקהילותיו ( עמ׳ . ( 45-67 תל אביב : אוניברסיטת תל אביב והוצאת רמות . גולדרינג , א׳ ושפירא , ר׳ . ( 1990 ) מעורבות הורים בבתי ספר יחודיים , נייר דיון . אוניברסיטת תל אביב : המרכז לפיתוח ע״ש פנחס ספיר . גרינבאום ז׳ צ׳ ופריד ד׳ ( עורכים ) . ( 2011 ) קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך ( גן–ג׳ : ( תמונת מצב והמלצות הוועדה לנושא קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך ( גן–ג׳ ) וזיקתם להתפתחות הילד ולהצלחתו במערכת החינוך . האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים . ירושלים . גרינספלד , ח׳ , פלדמן , ד׳ ואלון , ר׳ . ( 2014 ) קשרים מועילים בין בתי ספר למשפחות של ילדים בעלי צרכים מיוחדים . סקירת ספרות המוגשת לאקדמיה הלאומית למדעים . הדר , י׳ ( דצמבר . ( 2009 אמון הציבור הישראלי במוסדות השלטון בעשור האחרון , פרלמנט , גיליון , 63 אוחזר מתוך : ספרים-ומאמרים / פרלמנט / גיליון / -63 אמון-הציבור-הישראליבמוסדות-השלטון-בעשור-האחרון . http : // www . idi . org . il / אוחזר בתאריך . 17 . 2 . 2014

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר