קשרי הורים—מערכת החינוך: היבטים משפטיים

עמוד:138

אנגליה , מאופיינת בחקיקה רבה ומפורטת ביותר בתחום החינוך , וזו קובעת רשימה ארוכה של זכויות ההורים בנושאים שונים הנוגעים לילדיהם בבית הספר , וכן את תפקידיו והיקף אחריותו של בית הספר והמנהל , המחויב לספק להורים מידע שלו הם זכאים על פי חוק . החוק מבטיח את נגישות המידע להורים ואת זכות הטיעון בענייני תכנית הלימודים , בעניין בחירת מוסדות הלימוד ובנושאים נוספים . בבתי הספר הציבוריים פועל ועד מנהל governing ) ( body שתפקידיו וסמכויותיו קבועים בחוק , והוא פועל מטעם הממשלה לניהול בית הספר במגוון רחב של נושאים – הבטחת הישגים לימודיים , שימוש בכספים , יחסי עבודה , בחינות , בריאות ובטיחות , משמעת , נוכחות ועוד . כן עליו לטפל בהליכים מול ההורים . לפי החוק יש להורים זכות למנות חברים בוועד המנהל – זכות המקנה להם מעמד של שותפים , במידה מסוימת , בכל ענייני ניהול בית הספר . החוק קובע באופן היררכי את הגופים הדנים בסכסוכים בתחום החינוך במסגרת החינוך הציבורי . גופים אלה פועלים לטיפול והכרעה בחילוקי הדעות בין ההורים למערכת החינוך , והם הכתובות הקבועות בחוק שאליהן יש לפנות לבירור המחלוקות . בנוסף לוועד המנהל ולהליכים בלתי פורמליים , עומדים לרשות הצדדים גופים כגון נציב תלונות הציבור , מזכיר המדינה לענייני חינוך ועוד , לשם בירור והכרעה במחלוקות בין הורים לבית הספר ורשויות החינוך . אין בדעתנו להמליץ על העתקת מתכונת זו ליישום בישראל , בין היתר מטעמי מיעוט החקיקה בתחום והעדרן של הנחיות מפורטות המכוונות את פעילות הגופים . אך הניסיון האנגלי מלמד שקיומם של מוסדות חוץ משפטיים שייעודם פתרון סכסוכים בתחום החינוך והגבלת הפנייה לבית המשפט רק למקרים שלא באו על פתרונם באותם מוסדות מצמצם באופן מהותי את הפנייה לערכאות ומונע את התוצאות המאכזבות מדיונים משפטיים כפי שתואר לעיל . המלצות במישור המשפטי מומלץ כי משרד החינוך יפעל לגיבוש מסמך שיבהיר את זכויותיהם וחובותיהם של הורים בהקשר של מעורבותם בחינוך הממוסד וקשריהם עם אנשי הסגל החינוכי . מסמך זה אמור לגעת , בין היתר בנושאים הבאים : המידע שההורים רשאים לקבל מהמורים , המידע שהמורים לא מחויבים להעביר להורים וכן מידע שאסור למורים להעביר להורים . במסגרת קיום התקשורת בין ההורים לבית הספר אנו ממליצים להביא בתחילת כל שנת לימודים לידיעת ההורים וצוותי החינוך את מכלול הזכויות והחובות המוטלות על שני הצדדים . אנו ממליצים לקבוע מדיניות ארצית שתאפשר לבתי הספר ולהורים לבחור במסלול הגישור ככלי ליישוב מחלוקות שלא נמצא להן פתרון במגעים הישירים ביניהם .

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר