קשרי הורים—מערכת החינוך: היבטים משפטיים

עמוד:134

ההליכים המוצעים . 1 תיאום ציפיות : משימה זו מחייבת גיבוש מדיניות ודרכי פעולה מסודרות המגדירות את מסגרת היחסים בין בית הספר למשפחה בכל הנוגע לתקשורת ההדדית בין הצדדים וכן לנושאים ולדרכים לפעילות משותפת שלהם . באילו עניינים יש להחליט אחרי שמיעת ההורים ( כוועד או כיחידים , לפי העניין (? מה לדווח ? מתי לדווח ? באיזה פירוט לדווח ? וכו׳ ; מהו ההיקף של התחייבויות ההורים ליטול חלק בפעילות בית הספר ? מהי מידת ההתחייבות של בית הספר להיוועץ בהורים ? כמה , מתי ובאילו נושאים רשאים הורים לפנות למורים או למנהל בית הספר ? וכו׳ . באופן מעשי די שבחוזר המנכ״ל או בחקיקת משנה כלשהי , תוטל על בתי הספר חובה להכין מסמך הכולל קביעות בנושאים אלה תוך השארת גמישות לכל בית ספר לקבוע את התכנים . מתכונת זו דומה לאבטיפוס לתקנון הבית ספרי המוצע בחוזר מנכ״ל תש״ע 1 א בנושא יחסיו של בית הספר עם תלמידיו . התכנים ייקבעו בהתייעצות עם ועד ההורים , עם המורים ובנושאים רלוונטיים גם עם מועצת התלמידים . בעת רישום הילדים לבית הספר יחתמו ההורים על מעין ״אמנה״ כשכל הצדדים מחויבים בכללים שנקבעו בה . הגמישות בתכנים תאפשר לבית הספר להתאים את הכללים לאוכלוסייה הספציפית של בית הספר . לא הרי בית ספר שרוב תלמידיו ממשפחות ותיקות בארץ משכבה סוציו אקונומית ממוצעת ומעלה כהרי בית ספר שרוב תלמידיו עולים חדשים מתפוצות שונות , ההורים אינם דוברים עברית , או שאין בביתם מחשב וידע המאפשר להם תקשורת אלקטרונית עם בית הספר וכדומה . . 2 יצירת מנגנון ליישוב מחלוקות וסכסוכים - גישור . יתרונות הגישור הגישור משחרר את הצדדים מדרישות פורמליסטיות של הגדרת עילת התביעה ומהמוגבלות בסוגי הסעדים האפשריים בדיון המשפטי . הגישור מעניק לצדדים שליטה בתוצאות הדיון אשר מותנות בהסכמתם , ואין הם כפופים להחלטה הנכפית עליהם על ידי גוף שלישי . יישוב סכסוכי חינוך באמצעות גישור מאפשר לצדדים לחדש או לשמר את התקשורת ביניהם , מאפשר להם לפרו שׂ את נקודת המבט שלהם ולהתבטא בכנות באופן ישיר מבלי לחרוד להשלכות המשפטיות , להכיר בקיומם של אינטרסים לגיטימיים האחד של האחר ולנהל משא ומתן למציאת פתרון מנקודת מוצא שוויונית . הגישור מחזיר למרכז התמונה את הסיפור החינוכי ומרחיק לשוליים את ההיבט המשפטי שלו , כאשר לצדדים הוא פחות רלוונטי . גישור מעצים את הצדדים בהיותו הליך שאינו מבוסס על אישום ותלונה . הטרנספורמטיביות של תהליך הגישור מתאימה במיוחד לשדה החינוך , שהשיח שלו הוא מכיל . הליך הגישור אינו עוסק בחיפוש אחר ה״אשמים״ על סמך עובדות מהעבר , אלא בחיפוש פתרונות מעשיים לעתיד . במסגרת הליכי הגישור יכולים הצדדים לדבר בחופשיות ובגילוי לב מאחר שהליכים אלה מתנהלים תחת חיסיון האוסר על הצדדים לעשות שימוש בדברים שנאמרו במהלכם מחוץ לחדר הגישור .

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר