קשרי הורים—מערכת החינוך: היבטים משפטיים

עמוד:133

עניינים ובאיזו תכיפות . החלטות אלו נכון יהיה לקבל , בכל בית ספר , כפוף למגבלות הגנת הפרטיות מצד אחד וחובות הדיווח מצד שני . ככל שיתגלו לבית הספר או להורים עניינים הקשורים בסיכונים שעליהם חולשת חובת הדיווח לפי חוק העונשין , התשל״ז , -1977 ס׳ 368 ד , או לפי נוהלי הדיווח שקבע משרד החינוך , הם יהיו כמובן מחויבים לה , אולם בעניינים שהגנת הפרטיות חלה עליהם ובעניינים שבהם מבקשים תלמידים ממוריהם לשמור על סודיות , ישקלו אנשי הצוות כיצד לפעול בדרך הטובה ביותר , בהתאם לנסיבות העניין . בפרקים השונים בדוח זה , עולה שוב ושוב חשיבותם של האמון והכבוד ההדדי בין המשפחה ורשויות החינוך כבסיס הכרחי לשיתוף פעולה יעיל ביניהן , שיתוף פעולה שיתרום לרווחת הילדים ושיפור הישגיהם . עוד צוין בפרקים הקודמים כי יש מקום לבדוק אם הסדרי הקשר עם הורים אשר נקבעו בבתי הספר השונים אכן נוחים ורצויים לצדדים ואם דרכי קשר אלה אכן יעילות ותורמות לשיתוף הפעולה בין ההורים לבית הספר מחד גיסא ולשמירת תחומי האחריות של כל אחד מהם מאידך גיסא . בהקשר זה צוין עוד כי קשר ישיר בין בית הספר להורים , בלי שיתוף הילדים , במיוחד ילדים בגיל ההתבגרות ומעלה , עלול לפגוע בפרטיות הילדים . מידת הדיווח ותוכן הדיווח שבית הספר מעביר להורים עשויים להשפיע על יחסי התלמידים עם הוריהם ועם מוריהם . בנוסף לכך צוין כי בקביעת כללי הקשר בין בית הספר להורים יש לתת את הדעת לפערים הגדולים בתרבות ובמצב הכלכלי בין מגזרים שונים של האוכלוסייה , ולהתאימם לאוכלוסיית בית הספר . התייחסות לנושאים אלה מחייבת בדיקה ומחקר שיטתיים במקום החלטות אינטואיטיביות שיעילותן ותוצאותיהן לא נבדקו לעומק . נראה כי משימות אלה מחייבות גיבוש מדיניות כוללת הקובעת את העקרונות של חלוקת תחומי האחריות ואת החובות והזכויות של בית הספר וההורים בנקודת המפגש שלהם בדאגה המשותפת לחינוך הילדים . קביעת מדיניות כוללת תאפשר לצדדים לדעת ולהכיר מראש את מסגרת היחסים ביניהם . מדובר במדיניות המאפשרת גמישות , מדיניות שבתוכה יוכל כל בית ספר להתאים את מערכת היחסים והקשר עם ההורים לאוכלוסייה הספציפית של תלמידיו , והתאמה זו תבוצע בשיתוף ההורים . את חיזוק האמון בין בית הספר להורים ואת הפחתת המתח במקרים של חילוקי דעות ניתן להשיג בשני אמצעים עיקריים – מלכתחילה ובדיעבד : א . מלכתחילה – תיאום ציפיות בין ההורים לבית הספר בנושאי התקשורת והפעילות השוטפת בין הצדדים . ב . בדיעבד – קביעת מנגנון מובנה לבירור והחלטה במחלוקות שיתעוררו . מנגנון זה יבחין בין מחלוקת פרטנית הנוגעת לתלמיד אחד , לבין כזו הנוגעת למספר תלמידים בעניין כללי ועקרוני יותר , ויאפיין את הצדדים לחילוקי הדעות לפי השאלה מול מי ההורים עומדים – המורה , המנהל , הרשות המקומית או משרד החינוך . 30 חוזר מנכ״ל ״חובת הדיווח״ תשס״ט . ב 3

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר