קשרי הורים—מערכת החינוך: היבטים משפטיים

עמוד:129

אחד מההורים בנפרד , וזאת גם אם בן הזוג מגיע יחד עם ההורה עצמו לפגישה הנוגעת לילד . בהקשר זה רלוונטי גם האיסור להכין לבקשת הורה אחד מסמכים חדשים הנוגעים לילדים . באופן כללי יש להימנע מנקיטת עמדה בסכסוך שבין ההורים . בעניינים שבהם נדרשת הסכמת ההורים , הכלל הוא שיש לקבל את הסכמת שני ההורים , ולעניין זה שתיקה לאחר היידוע תיחשב כהסכמה . אם ההורים חלוקים בעניין הדורש הסכמה יש לפנות להחלטה שיפוטית ואין לפעול ללא צו בית משפט . בדרך זו על המוסד החינוכי לפעול גם בכל הנוגע לוויתור סודיות , ועליו להשתדל בכל דרך לקבל הסכמה משני ההורים – אחרת נדרשת החלטה שיפוטית . בנוגע למסירת מידע בכתב להורים , ההנחיה עקבית עם התיקון האחרון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות , לפיה ההורה המשמורן מקבל את המידע בכתב כברירת המחדל , וההורה הלא משמורן ( שנקרא בחוזר ״ההורה האחר״ , ( רשאי לבקש בטופס מיוחד קבלת המידע בהעתק . במקרה כזה יש להעביר את כל המידע במשך כל שנת הלימודים בכפילות , אלא אם כן קיימת מניעה משפטית לכך . חוזר מנכ״ל נוסף שנכנס אך לאחרונה לתוקף , הוא חוזר המנכ״ל הוראות הקבע עה (/ 9 ) א בעניין ארגון ומינהל מוסדות חינוך , ״מצלמות במוסדות החינוך - הסדרת הכנסתן ואופן התקנתן״ , שנועד לתת מענה למציאות שבה הותקנו מצלמות בבתי הספר באופן בלתי מוסדר ובלי שהוקדשה מחשבה מספקת למידת הפגיעה בפרטיות ולאיזון בינה לבין מטרת הצבת המצלמות . חוזר מנכ״ל זה מתיר הצבת מצלמות בבתי הספר ( ולא בתוך גני הילדים ) באזורים הציבוריים בלבד ( לא בחדרי שירותים ובכיתות , ( וקובע כי החומרים המוקלטים בהן יימחקו שלושה ימים אחרי הקלטתם . החוזר כולל הוראות הנוגעות הן לאופן ההחלטה על הצבת המצלמות ומיקומן , הן לצילום בזמן הלימודים ולאחריהם והן לשמירת החומרים שצולמו והצפייה בהם . חוזר זה , כמו גם חוזר המנכ״לית לעניין התמודדות עם אירועי אלימות וסיכון , הוא חדש וטרם נבחן במציאות ובבתי המשפט , אך אפשר לראות בו סימן טוב לבאות ודוגמה להתמודדות עם סוגיית הגנת הפרטיות גם בשגרה . לסיכום , הזכות לפרטיות זוכה להגנה רחבה במשפט הישראלי . הגנת הפרטיות נסוגה במקרים חריגים מפני חובת הדיווח על ילדים נפגעי עבירה , לפי החוק ולפי חוזרי המנכ״ל המרחיבים את החובה . בשגרה החינוכית רלוונטית גם ההגנה מפני אישום או תביעה בגין הפרת הפרטיות , כאשר העברת המידע נעשתה בתום לב במהלך עיסוק כדין בעבודה הרגילה , ובלבד שלא נעשתה דרך פרסום ברבים באופן החורג מן ההכרחי בדרך העבודה ה״רגילה״ . ההוראות המסדירות את העברת המידע מבית הספר להורים רלוונטיות רק לנסיבות חריגות או למקרים של הורים גרושים או פרודים . בהעדר הסדרה – בחוק או בתקנות – של גדר חובת הסודיות החלה על עובדי חינוך בשגרה , נאלצים אלה להתמודד עם אי הוודאות שבפרשנות התנהלותם היומיומית ועם העדר הידע לגבי גבולות חובותיהם המשפטיות . התלמידים וההורים נאלצים אף הם להתמודד עם מציאות שבה פרטיותם אינה ברורה והיקף ההגנה שהם זכאים לה אינו עקבי ואינו מובטח . הסדרת הסוגיה בכל ממדיה – לרבות העברת מידע בין מוסדות החינוך ,

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר