קשרי הורים—מערכת החינוך: היבטים משפטיים

עמוד:126

החוזר מפרט את חובת הדיווח לפי חוק העונשין , ומדגיש כי היא גוברת על חובת החיסיון המקצועי של אנשי הצוות החינוכי . כמו כן החוזר כולל הוראות מפורטות לגבי זהות הגורם שיש לדווח לו , מתעדף דיווח לעובד סוציאלי לחוק הנוער על פני דיווח למשטרה ומדגיש את האיסור להתערב בחקירה ולהזיק לה . החוזר כולל גם הוראה מפורשת לשמור על פרטיותם של כל המעורבים באירוע וגם הוראה להימנע מהבטחת סודיות לתלמיד כאשר המדובר בעבירה שיש עליה חובת דיווח . סוגיה נקודתית רלוונטית נוספת בחוזר זה היא ההוראות הנוגעות למידע שיש למסור להורים לגבי חקירת ילדיהם בין שהילדים נחקרים כעדים ובין שהם נחקרים כנפגעי עבירה . הוראות החוזר בנוגע לכך הן מדויקות ומפורטות מאוד . הכלל הוא שחקירת תלמיד תיעשה בידיעת הוריו . לכלל זה יש חריגים , לרבות כאשר התלמיד ביקש כי ההודעה על חקירתו לא תימסר להוריו ( למעט אם עובד סוציאלי לחוק הנוער חושב שטובת התלמיד מחייבת ליידע אותם בכך (; כאשר היידוע עלול לעכב את החקירה ולסכלה או לסכל מניעת פשע אחר ( כתחליף ליידוע ההורים תימסר במקרה זה הודעה למבוגר אחראי או למבוגר קרוב לתלמיד ובהמשך תימסר הודעה להורים (; כאשר ההודעה להורים עלולה לפגוע בטובת התלמיד או בטובת החקירה כי החשוד הוא בן משפחה או שקיימת סכנה לשלום התלמיד . כאשר תלמיד נחקר ללא יידוע הוריו או ללא נוכחותם , הוצאתו לחקירה תיעשה ככל האפשר בליווי עובד חינוך או אדם אחר מתוך המסגרת החינוכית המכיר את התלמיד . אולם נוכחותו בחקירה של האדם המלווה את התלמיד מטעם המוסד החינוכי לא תותר אלא ברשות חוקר הילדים או הנוער . מנהל המסגרת החינוכית שהתלמיד הוצא ממנה לחקירה או כל איש צוות אחר אינם רשאים לדווח להורים על הכוונה לבצע את החקירה , על דבר החקירה או על הוצאת התלמיד מהמסגרת החינוכית , אלא אם קיבלו אישור לכך מהממונה על החקירה . אם פנה ההורה מיוזמתו למסגרת החינוכית של התלמיד בעת שזה הוצא ממנה וביקש לדעת היכן ילדו , יודיע מנהל המסגרת להורה כי התלמיד הוצא מן המסגרת על ידי חוקר , בהתאם לחוק , ובמקביל ידווח על כך מיד לחוקר שהוציא את התלמיד . קיימים חוזרי מנכ״ל נוספים העוסקים בנושא אם בעקיפין ואם כנושא עיקרי , וביניהם למשל חוזר מנכ״ל משרד החינוך תשס : ( א ) 2 / התמודדות מערכת החינוך עם פגיעה מינית של תלמידים בתלמידים . חוזר זה מרחיב את חובת הדיווח למשטרה גם לעבירות של מעשה מגונה בפומבי ( לילדים מתחת גיל ( 16 וסחיטה באיומים על רקע של מעשים מיניים ( לפי החוק למניעת הטרדה מינית ) שאינן מחייבות דיווח לפי חוק העונשין , מוסיף חובת דיווח לעובד סוציאלי לחוק הנוער גם כאשר גיל הפוגעים מינית הוא נמוך מ 12 ( כלומר נמוך מגיל האחריות הפלילית , ( ומחייב דיווח להורי הנפגע גם על פגיעה מינית שקרתה מחוץ למסגרת החינוכית . חוזרי מנכ״ל נוספים הם חוזר המנכ״ל הוראות הקבע סו ) 3 / א ) ״התיקון החדש לחוק לתיקון דיני ראיות – חקירת תלמידים כקרבנות או כעדים״ ; חוזר המנכ״ל הוראות הקבע סב 3 / ( ב , ( ״מניעת עישון סיגריות ומוצרי טבק במוסדות החינוך״ וכן מספר חוזרי מנכ״ל העוסקים ב״נוהל הטיפול בתלמיד שנמצא מעורב בשימוש בסמים״ . קצרה היריעה מלפרט בסקירה זו את

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר