קשרי הורים—מערכת החינוך: היבטים משפטיים

עמוד:124

חובת הסודיות והדיווח החברה הליברלית המודרנית בכלל והחברה בישראל בפרט רואות בזכות לפרטיות אינטרס שיש להגן עליו במסגרת ההגנה על האינדיבידואל . בישראל הזכות לפרטיות היא זכות חוקתית המוגנת בחוק יסוד : כבוד האדם וחירותו ומשמשת לפרשנות חוקים ופעולות של הרשויות . היא ממלאת תפקיד גם בחוקים ספציפיים המשמשים להסדרת היחסים שבין האזרחים לבין עצמם . בהקשר של נושא הסקירה ניתן לסכם בכלליות , כי הדין הקיים מסדיר בצורה ברורה את ההתמודדות עם מקרי חירום שבהם נגרמת פגיעה בפרטיות בשל צורך דחוף להגנה או לטיפול , אך אינו נותן מענה לפגיעה בפרטיות כדרך ש ִ גרה . בנוסף לכך , העמימות לגבי גדר חובת הגנת הפרטיות הח ָ לה על הצוות החינוכי והסייגים הרלוונטיים לה מביאה להתנהלות בתנאי חוסר ודאות , שמקשה על הצוות ועל ההורים כאחד ועלולה לגרום לפגיעה אסורה בפרטיות או לפגיעה בצורך אחר בשל חשש מוגזם מפגיעה בה . לגבי מספר תחומי עיסוק קיימים בישראל חוקים ספציפיים החלים על העוסקים בהם בנוסף לחוק הגנת הפרטיות , חוקים המסדירים את גדר חובת הסודיות וקובעים אמות מידה להיקף הזכות לפרטיות ולנסיבות פגיעה מותרת בה . אך לגבי תחום החינוך לא קיימת בישראל הוראת חוק ייעודית ספציפית להסדרת גדר חובת הסודיות והגנת הפרטיות , ולכן הדין החל בסוגיות אלה הוא הדין הכללי על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ״א , -1981 והוא בלבד . בהקשר זה יצוין כי חובת הסודיות בחינוך נזכרת גם בחוק זכויות התלמיד התשס״א , -2000 הקובע בסעיף 14 כי ״מי שהגיע אליו מידע על תלמיד עקב מילוי תפקיד שהוטל עליו לפי חוק זה , חובה עליו לשמרו בסוד ואינו רשאי לגלותו אלא לצורך ביצוע תפקידו״ , אלא שהחוק מטיל תפקידים בעיקר בקשר לוועדות שימוע הדנות בנושאי הרחקה מהלימודים , וספק אם ההוראה תהיה רלוונטית בזמן ש ִ גרה או בנוגע לנושאים אחרים . חוק הגנת הפרטיות קובע שכל פגיעה בפרטיותו של אדם ללא הסכמתו היא עוולה אזרחית ( המתירה תביעה לפיצוי כספי בגין הנזק שנגרם לנפגע ) וגם עבירה פלילית ( שהעונש עליה הוא עד 5 שנות מאסר , בצירוף אפשרות לפסיקת פיצויים מוגבלים ללא הוכחת הנזק במקרה הרשעה . ( ההסכמה לוויתור על הפרטיות אינה חייבת להיות מובעת בכתב , אך היא חייבת להיות הסכמה מדעת , קרי כזו שניתנה תוך הסבר והבנה של המוותר על פרטיותו , באופן שמשמעות הוויתור ברורה לו . סעיף 2 לחוק מגדיר פגיעה בפרטיות בצורה רחבה ומפרט רשימת פעולות המהוות פגיעה בפרטיות . רוב הפעולות הנזכרות בסעיף עשויות להיות רלוונטיות לשדה החינוכי , בכלל זה : בילוש או התחקות אחרי אדם , העלולים להטרידו ; הטרדה אחרת ; האזנת סתר האסורה לפי חוק האזנת סתר תשל״ט ; -1979 צילום אדם ברשות היחיד ; העתקת תוכן של מכתב או כתב אחר שלא נועד לפרסום , או שימוש בתוכנו בלי רשות מאת הנמען או הכותב ; הפרה של חובת סודיות לגבי עניניו הפרטיים של אדם , חובה שנקבעה בהסכם מפורש או 27 למשל : חוק הפסיכולוגים , תשל״ז , -1977 הקובע חובת סודיות מותאמת ; חוק העובדים הסוציאליים , ,-תשנ״ו 1996 הקובע מהו סוד מקצועי ומהי הגבלת העברת המידע לגביו ; חוק זכויות החולה , תשנ״ו , -1996 הקובע חובת שמירת סודיות רפואית ומפרט מהן ההגבלות על מסירת מידע רפואי לאחרים .

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר