קשרי הורים—מערכת החינוך: היבטים משפטיים

עמוד:121

( כיתות י׳-י״ב או ט׳-י״ב , לפי המקרה ) רשאית רשות החינוך המקומית לקבוע לכל בית ספר על יסודי רובעי רישום המחייבים כל תלמיד המתגורר בהם ללמוד בבית הספר שנקבע . הרשות אף רשאית לכלול בכל רובע כזה כמה בתי ספר ולאפשר בחירה ביניהם , או לפתוח את הרישום לכלל בתי הספר העל יסודיים בתחומה , תוך שימוש במנגנוני ויסות והגרלה . בשנים שבהן עודד משרד החינוך אינטגרציה חברתית בבתי הספר ( משנות ה 70 עד שנות ה ( 90 כללו תקנות הרישום רק את מודל אזורי הבחירה המחייבים . אולם במהלך העשור הראשון של המאה ה , 21 בעקבות הנסיגה ממדיניות האינטגרציה לטובת ביזור ארגוני של מערכת החינוך והתרת בחירת הורים מוגבלת , נוסף לתקנות מודל הבחירה המבוקרת שלעיל . ההחלטה אם לנקוט מדיניות של בחירת הורים על פני מדיניות אזורי רישום שמורה בחוק לרשות החינוך המקומית . אלא שמול סמכות זו מופעלים לחצים מצד קבוצות הורים בעלי יכולת כלכלית וכוח פוליטי , המעוניינים להרחיב את טווח הבחירה החינוכית שלהם בתחומי החינוך הממלכתי . לצד מנגנון הרישום ( הנתון כאמור לשיקול הדעת של רשות החינוך המקומית ) נקבע בדין גם מנגנון של העברות ( תקנות חינוך ממלכתי ( העברה , ( התשי״ט , ( -1959 המאפשר להורים לבקש להעביר את ילדיהם ממוסד חינוך אחד למשנהו . הרשויות שאינן מאפשרות רשמית בחירה של ההורים משתמשות לעתים בהעברות האלה כמעין וסת לחץ . אולם התוצאה היא שרק הורה הטורח לערער על שיבוץ ילדו לבית ספר ומגיש בקשות העברה הוא ההורה ה״זוכה״ למידת בחירה , ושיקולי ההיענות לבקשות ההעברה מצד הרשות תלויים כמובן גם במספר המבקשים ובהשפעת הבקשות על מרקם בתי הספר . . 6 מעורבות ההורים בתוכני החינוך ודרכי ההוראה בתוך בית הספר : חוק חינוך ממלכתי מאפשר להורים לרכוש תכנית לימודים נוספת ( תל״ן , ( על פי בחירתם וכפוף לאישור משרד החינוך . הואיל ותל״ן כרוך בתשלום כספים במסגרת חינוך החינם , הוטלה בהנחיות משרד החינוך ( חוזר מנכ״ל תשס״ג 3 / א ) מגבלה לפיה התל״ן יונהג במתכונת חוג לבחירת ההורים בתום יום הלימודים , אלא אם משתפים בו את כלל התלמידים , ואז מותר לקיימו בשעות הלימודים הרגילות ולפטור ממנו תלמידים שהוריהם אינם מעוניינים בו ( בג״צ 4363 / 00 ועדת פוריה עילית נ׳ שר החינוך . ( מדיניות זו נאכפת באופן חלקי בחינוך הממלכתי , ובחינוך הממלכתי דתי אינה נאכפת כלל , שכן ״תל״ן תורני״ מתיר לבתי ספר ממ״ד להשתמש בכספים לפעילות לימודית המחייבת את כלל התלמידים במגמת הלימוד . לאחרונה פרסם משרד החינוך מדיניות חדשה ביחס לתשלומי הורים , המתירה להורים לרכוש על פי בחירתם שירותים שעד כה נאסר לשלם עבורם , כמו תגבורים , מגמות לימוד לבגרות , ובבתי הספר הייחודיים – תל״ן בהיקף של מחצית )!( מתכנית הלימודים . ונציין כי הנחיות אלו פורסמו לאחר דוח חריף של מבקר המדינה ( מבקר המדינה , דוח שנתי - ב 62 לשנת 2011 ולחשבונות שנת הכספים ( 2010 אשר בדק את נושא תשלומי ההורים ומצא כי החריגות מן ההנחיות הן נורמה מקובלת . באמצעות הגדלת דרגות החופש הניתן

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר