קשרי הורים—מערכת החינוך: היבטים משפטיים

עמוד:119

קשרי הורים—מערכת החינוך : היבטים משפטיים בפרק זה נדון ביחסי ההורים עם מערכת החינוך כולה – מורים , מנהלים , בית ספר , רשויות מקומיות ומשרד החינוך . למרות השוני שבחוויית הקשר בין ההורים לבין כל אחת מן הדמויות והגופים האלה , נקודת המבט המשפטית אינה מבחינה ביניהם , למעט בהקשרים ספציפיים הנובעים מחלוקת הסמכויות לתפקידים השונים במדרג מערכת החינוך . קשרי הורים—מערכת החינוך : היבטים משפטיים בימינו קיימת הסכמה כללית – הן בקרב אנשי האקדמיה והן בקרב אנשי ה״שטח״ – כי שיתוף פעולה בין ההורים והמשפחה לבין בית הספר מיטיב עם התלמידים ומשפר את הישגיהם . השיח בנושא מרכזי זה רחב ביותר ועוסק בדרכים ובשיטות להשגת שיתוף הפעולה . הדיון הער שקיים בארצנו הוא נחלתם של אנשי המחקר והחינוך , אולם המחוקק ומחוקק המשנה כמעט לא נתנו דעתם לנושא וגם בחוזרי המנכ״ל ההתייחסות אליו חלקית ביותר . האחריות לחינוך הילדים מוטלת בד בבד על ההורים ועל מערכת החינוך , אולם הסדרים המתווים את גבולות האחריות וחובת ההורים לעומת זו של בית הספר , או הסדרים המאזנים בין הזכויות השונות , אינם בנמצא . אחריות מקבילה זו באה לידי ביטוי בחוקים שלהלן : . 1 חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות , התשכ״ב , -1962 ס׳ , 17 , 15 קובע כי החובה לדאוג לצורכי החינוך , הלימודים , ההכשרה לעבודה ולמשלח יד של קטין , מוטלת על ההורים , והם חייבים לנהוג לטובת הקטין כדרך שהורים מסורים היו נוהגים בנסיבות העניין . . 2 בחוק לימוד חובה , התש״ט , -1949 ס׳ , 3–4 המדינה מתערבת בשיקול דעתם של ההורים ובזכותם לחנך כהבנתם ״כדרך שהורים מסורים היו נוהגים״ . היא מחייבת אותם לרשום את ילדם למוסד חינוכי מוכר ולוודא שילמד בו באופן סדיר . אי קיום חובה זו גורר סנקציה פלילית . היינו , מימוש חלק מחובת ההורים לדאוג לחינוך הקטין חייב להתבצע באמצעות מוסד חינוכי מוכר . . 3 חוק זכויות התלמיד , התשס״א , -2000 קובע את זכותו של כל ילד ונער לחינוך . החוק אוסר על אפליה , ושומר על פרטיות התלמיד – הוא מחייב את כל מי שבמסגרת תפקידו הגיע אליו מידע על תלמיד , לשומרו בסודיות ולא לגלותו אלא לצורך ביצוע תפקידו . עוד קובע החוק חובה לפרסם כללי משמעת – כאלה שיהלמו את כבוד האדם וגם יכבדו את זכות הטיעון של התלמיד והוריו בטרם החלטה על הרחקת התלמיד ממוסד חינוכי . סעיף 4 לחוק מחייב להביא לידיעת התלמידים והוריהם את הוראות החוק , את הוראות המנכ״ל למנהלי מוסדות החינוך ואת הוראותיהם של מנהלי המוסדות בדבר ״זכויות וחובות התלמידים ובכלל זה הכללים בדבר שמירה על כבוד הדדי בקהילת מוסד החינוך . ״ ...

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר