קשרי משפחה ובית ספר: תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ותלמידים בסיכון

עמוד:105

ובשילוב מוצלח של התלמידים בבתי ספר . אשר ליעד ההכלה של משרד החינוך נציין כי לא מצאנו התייחסות משמעותית בפרסומי המשרד לתפקידם של ההורים בתהליך ההכלה . נראה כי בעתיד יש מקום לתת את הדעת לעניין זה ביתר שאת . נושא שהורים לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים מעורבים בו בתכיפות רבה הוא תכנית הלימודים היחידנית ( תח״י . ( מציאות זו שונה מן המצב הקיים אצל הוריהם של תלמידים רגילים . בשל אופיים השונה של הקשיים והרמה השונה של הלומדים , בית הספר מחויב להכין תכנית לימודית ייחודית לכל תלמיד , ועל ההורים לחתום על התכנית וללוות את ילדם בשליטה בה . גם ההורים זקוקים לליווי והדרכה בנושא זה . לעתים קרובות קיים פער בין ציפיות ההורה לאלה של בית הספר . ההורים עלולים להרגיש נחותים לעומת הצוות המקצועי , וחסרי אונים במשימות הסיוע לילדם . מתח רב במיוחד בין ההורים לבית הספר מסתמן בהקשר של ילדים בעלי קשיים והפרעות התנהגות . יש ותלמידים אלו יוצרים בעיות משמעת ומהווים אתגר להורים ולמורים כאחד . ההורים מצפים שהמורה כאיש מקצוע ידע להתמודד עם הקשיים ואילו המורים , המתמודדים עם כיתה גדולה של תלמידים , מצפים מההורים שיחנכו את ילדיהם ויתמכו בהם . לעתים ההורים רואים צורך לסנגר על ילדם בפני המורים , ואם אין להם המיומנויות הדרושות לעשות זאת מתוך הבנה וכבוד למורה , האינטראקציה עלולה להפוך לקונפליקטואלית . לאור ריבוי התלות בין הורים למורים בהקשר של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים , הק ֶ שר המתבקש מועד לפורענות . ואכן נמצא שככל שגיל המתבגר עולה , יורדת שביעות הרצון מבית הספר . ( Span et al ,. 2003 ) עבודה עם הורים למתבגרים על פי סוג החריג וּ ת בחינת הספרות המחקרית מעלה כי לקשר שבין בית הספר לבין ההורים יש חשיבות רבה להצלחת תכניות התערבות שונות , טיפול בילדים בעלי צרכים מיוחדים , מניעת התנהגויות סיכון בקרב ילדים ועוד . בעת טיפול רפואי שמירה על רצף טיפולי בין הבית לבין בית הספר מחייבת קשר שכזה . כפי שיתואר בהרחבה בהמשך , גם לאמון הנרקם בין בית הספר לבין ההורים בשאלת הטיפול בילדים בעלי צרכים מיוחדים , או התנהגויות סיכון שונות יש חשיבות רבה . בחוזר מנכ״ל משרד החינוך יש התייחסויות שונות לחובת בית הספר בדיווח להורים במקרים שונים של סיכון או קושי , אך יש לציין כי אין כל התייחסות לפרקטיקה הנהוגה ולאופן שבו יש למסור , אם בכלל , את המידע או לשתף פעולה בהתערבות ומניעה . למותר לציין כי תכניות התערבות שיש בהן שיתוף פעולה בין הורים לבית הספר מחייבות לעתים הדרכה של כל אחד מהשותפים ובכלל זה הדרכה של הורים , מורים ולפעמים אף מנהלים . מקומו של הילד לא נפקד מתכניות אלו , וסקירת הספרות המחקרית מעלה כי ככל שניתן , שילוב התלמידים בתהליך ההכשרה של כל אחד מהגורמים השותפים הוא בעל חשיבות רבה להצלחת ההתערבות . להלן נתייחס לחשיבותו של הקשר שבין הבית לבית הספר בהתאם למאפייני התלמיד .

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר