תמונת מצב — מעורבות הורים בחינוך בישראל: תפיסות ומדיניות

עמוד:63

חבלה . חוזרים אלו נכללו בקטגוריה של התערבות אצל המשפחה , מאחר שהן עונות להגדרה של פעולה היזומה על ידי מערכת החינוך ומכ וּ ונת לשנות את התנהגות משפחת התלמיד או את התמיכה שלה הוא זוכה . דיווח להורים – שמונה חוזרי מנכ״ל אלו ( שהם 22 % מכלל החוזרים שנסקרו ) כוללים את דרכי הדיווח להורים ופירוט המקרים שבהם הדיווח נדרש . דיווח הוא מושג רחב וכולל למשל יידוע של ההורים על הטיולים הצפויים במהלך השנה ( חוזר ( 6 . 20-2 וכן קשר בין מוסדות החינוך ובין הורים פרודים או גרושים ( חוזר . ( 2 . 8-3 שיתוף הורים – ארבעה חוזרים 16 % ) מאלה שנסקרו ) מתייחסים לפעילות שנערכת ביזמת המורים או גורמים אחרים בבית הספר ומטרתה להגביר את שותפות ההורים . כזה הוא למשל החוזר ׳שיתוף הורים בבתי ספר יסודיים׳ ( חוזר ( 2 . 1-3 או ׳פעילויות בית ספריות כמו ימי משפחה׳ ( חוזר 2 . 1-3 תש״ע . ( שותפות הורים בבית הספר – חוזרי המנכ״ל אינם כוללים רק הנחיות לצוות בית הספר , אלא גם הנחיות לפעילויות שמורים והורים יוזמים במשותף . ארבעת חוזרי המנכ״ל שנמצאה בהם התייחסות לסוג מעורבות זה 16 % ) מכלל החוזרים שנסקרו ) מפרטים פעילויות כגון בתי ספר קהילתיים או תשלומי הורים , שמטרתן להשפיע ברמה המבנית על בית הספר בפרט ועל מערכת החינוך בכלל . התערבות הורים – בניגוד לשותפות הורים , חוזרי מנכ״ל מסוג זה אינם מכוונים לפעולות משותפות לבית הספר ולהורי התלמידים . שלושת חוזרי המנכ״ל ( 8 % ) שבהם נמצא תו אַ ם לסוג מעורבות זה מכילים את ההנחיות ליוזמות הורים ליצירת שינוי במערכת הבית ספרית , למשל בחירה של נציגות הורים במסגרת החינוכית . קשרי מערכת משפחתית-מערכת חינוכית – ארבעה חוזרי מנכ״ל ( 16 % ) סווגו כמייצגים מעורבויות המכוונות להשפיע על הקשר בין המשפחה למערכת הבית ספרית או מהוות בעצמן קשר כזה , אך אינן כוללות התייחסות ליוזם הפעילות או מטרתה . בקטגוריה זו נכללו חוזרים כמו נוהל העסקת ילדים בהופעות , פרסום או דוגמנות . ( 3 . 2-3 ) תכניות המקדמות מעורבות הורים בחינוך הממוסד בחלק זה נציג תכניות המקדמות מעורבות הורים בחינוך , אם כמטרה המרכזית של התכנית ואם כדרך להשגת מטרות אחרות . המידע המופיע להלן הופק מפנייה לציבור . בסך הכול אותרו כארבעים תכניות המתייחסות למקומם של הורים בחינוך , חלקן מופעלות ונתמכות על ידי משרד החינוך , אחרות מועברות בידי רשתות החינוך ועוד אחרות מופעלות על ידי גופי מגזר שלישי . התכניות מתפרסות על מגוון רחב של היבטים בנושא קשר של הורים וחינוך במערכת ונעות בין יוזמות מקומיות לארציות . בסקירתנו כאן ננסה לנתח את סוגי התכניות , את מטרותיהן ואת דרכי העברתן .

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר