תמונת מצב — מעורבות הורים בחינוך בישראל: תפיסות ומדיניות

עמוד:55

מסקנה זו יש לסייג כיוון שמדובר בסקר בינלאומי יחיד , ואין ודאות שהשאלות בו מותאמות למבנה מערכת החינוך הישראלית ולתרבות הישראלית בכלל . כלשון עורכי הדוח , ״קיים החשש שהשאלות לא יתפרשו באופן זהה בכל מדינה ובכל אוכלוסייה ותת אוכלוסייה בכל מדינה , עקב השוני בשפה ובתרבות ... לכל קבוצה הניואנסים שלה , הפרשנות שלה , ובכל מדינה ] קיימים [ ה ֶ קשרים ייחודיים שעשויים להשפיע על הבנת השאלות״ ( הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך , , 2014 עמוד . ( 8 היחס לקשרים עם הורים בתהליך ההכשרה , ההתמחות והפיתוח המקצועי של מורים ניתן לחלק את תהליך הלמידה של מורים לאורך חייהם המקצועיים לשלושה שלבים : השלב הראשון הוא שלב ההכשרה באוניברסיטאות או במכללות . השלב השני הוא שלב ה״מורה המתחיל״ , והוא נמשך שלוש שנים : שנה שבה המורה נחשב מתמחה ושנתיים שבהן הוא נחשב מורה חדש . השלב השלישי , שנמשך לאורך כל חייו המקצועיים של המורה , הוא תהליך הפיתוח המקצועי . להלן נציג את התייחסותו של המשרד להנחיה ולהדרכה בנושא מעורבות הורים ולקשר עם ההורים בכל אחד מהשלבים הללו . הכשרת מורים : ( service-Pre ) הכשרת המורים מתבצעת כאמור באוניברסיטאות ובמכללות . משרד החינוך משפיע על תכניות הכשרה למורים באמצעות ועדה משותפת לו ולמל״ג אשר קובעת את מתווה תכניות ה B . Ed וה . M . Ed המשרד מתקצב את המכללות האקדמיות ואת הסמינרים להכשרת עובדי הוראה . אגף הכשרת עובדי הוראה של המשרד מעסיק מפקחים האחראיים בין היתר על תכנית הלימודים במכללות השונות , ותכניות הלימודים האקדמיות של המכללות והאוניברסיטאות נבנות על פי דגם מנחה שמאשרת המועצה להשכלה גבוהה . האגף והמועצה להשכלה גבוהה בודקים את התכניות . בחוזרי המנכ״ל העוסקים בתכניות לימודים ופדגוגיה במכללות ובאוניברסיטאות וכן במתווים להכשרת עובדי הוראה שפורסמו על פי החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנובמבר 2006 ותוקנו בינואר - 2008 לא נמצאה נגיעה ספציפית לנושא של מעורבות הורים בחינוך . לדברי נח גרינפלד , מנהל האגף להכשרת עובדי הוראה במינהל עובדי הוראה , משרד החינוך התייחס לשאלת ההכשרה הניתנת למתכשרים להוראה , הן בהיבט של הקשר עם הורי התלמידים במערכת החינוך והן בהיבט העבודה בחברה רב תרבותית . תכנית הלימודים במכללות האקדמיות לחינוך מחולקת לשני חלקים שלובים : הכשרה אקדמית בתחום דעת שבו מתמחה המורה ואותו יל ַ מד במערכת החינוך והכשרה דידקטית פדגוגית , המקנה כלים להוראה ולחינוך . מסגרת ההכשרה הדידקטית פדגוגית כוללת גם התנסות מעשית בבית הספר או בגן הילדים , בהתאם למסלול שבו מתמחה המורה . במסגרת ההכשרה הפדגוגית נוגעים בכל מכלול הנושאים הקשורים לתלמיד , להורים , לקשר עם נושאי תפקידים הקשורים ברווחת התלמידים ועוד .

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר