תמונת מצב — מעורבות הורים בחינוך בישראל: תפיסות ומדיניות

עמוד:54

תפיסות ופעילויות של מורים ומנהלים : במהלך 2013 השתתפה ישראל בסקר ״טאליס״ ( TALIS – Teaching and Learning International Survey ) שערך ארגון ה . OECD הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך – ראמ״ה פרסמה ממצאים ראשוניים שעלו מן הבדיקות בישראל . ( 2014 ) הסקר נערך בקרב מדגם מייצג של מורים ומנהלים , והוא בוחן עמדות ופעולות שלהם בנושאים שונים ( חשוב לציין שמדובר בדיווח עצמי של המורים והמנהלים . ( בין השאר בוחן הסקר את נושא מעורבות ההורים בחינוך . הנה חלק מן הממצאים : ברשימה דלהלן , קו הבסיס שאליו מושווים הממצאים בישראל ( בכל אחד מהפרמטרים ) הוא הממוצע שד וּ וח ( בפרמטר המקביל ) בארצות ה : OECD המנהלים והמורים מישראל מקדישים בערך אותה כמות זמן לקשר ( רשמי ולא רשמי ) עם הורים . המנהלים מוסרים להורים , פחות או יותר באותה מידה , מידע על הישגי התלמידים ומידע על בית הספר . המנהלים הישראלים רואים בהעדר תמיכה של ההורים מכשול להתקדמות בית הספר בערך באותה מידה שמקביליהם בארצות ה OECD רואים זאת . לעומת זאת , בהשוואה למורים בארצות ה , OECD המורים בארץ מדווחים שקיבלו מההורים הרבה פחות משובים מועילים , והם גם מייחסים פחות חשיבות למשוב מההורים . לפי דיווחי המנהלים נערכים בבתי הספר פחות דיונים על בסיס המשוב של ההורים . על פי דיווח של המורים והמנהלים , המורים והמנהלים בארץ משתפים את ההורים בהחלטות הקשורות לבית הספר פחות מאשר עמיתיהם ב . OECD מסקנה אפשרית מהסקר עשויה להיות שבבתי ספר בישראל הקשר בין המנהלים והמורים לבין ההורים לובש פחות צורה של שותפות ( יחסית לממוצע המדווח בארצות ה . ( OECD המנהלים והמורים מקדישים זמן לקשר עם הורים , אבל רובו מוקדש לקשר עם ההורים כיחידים ולדיווח להם על מצבו של ילדם הפרטי . פחות זמן מוקדש לקשר עם ׳גוף ההורים׳ או לשיתוף הורים בהחלטות מדיניות בית ספרית – תכנים ותקציבים . במילים אחרות ייתכן שאנשי החינוך ש״בשטח״ טרם הטמיעו במלואו את השינוי התפיסתי שתואר לעיל בקרב אנשי המטה במשרד החינוך . 19 הדיווח נמצא באתר ראמ״ה במרשתת ב : http : // cms . education . gov . il / EducationCMS / Units / Rama / MivchanimBenLeumiyim / TALIS . htm ( אוחזר : . ( 15 . 2 . 2015 20 הסקר בישראל כלל גם הבחנה ( שלא ניכנס אליה כאן ) בין מורים ומנהלים בחינוך העברי לבין אלה שבחינוך הערבי .

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר