מבוא ורקע עיוני

עמוד:18

את המערכות הספציפיות שהתלמיד בא איתן במגע , אלא גם את התהליך הדו כיווני שהקשר בין המערכות השונות מהווה . תאוריה זו גם מדגישה את חשיבות ההקשר ההתפתחותי , ולכן מתאימה למסמך זה , העוסק בהקשר התפתחותי ספציפי – גיל ההתבגרות Patrikakou , ) . ( in press ; Patrikakou , 2004 יש לציין כי תאוריה זו היא הבהירה ביותר בהתייחסותה למעורבות הורים באופן כללי , אולם ייתכן שתאוריות אחרות ( למשל תאוריית ההון החברתי של קולמן , ( Coalman , 1988 - מבהירות טוב יותר את חשיבותם של קשרי הורים-מורים בקבוצות בעלות מאפיינים חברתיים שונים או ממעמד חברתי כלכלי נמוך . ברופנברנר מציג מסגרת התייחסות לתיאור וניתוח של תהליכים חברתיים , מסגרת הכוללת פירוט של חמש רמות של מערכות : רמת מערכת המיקרו – ( Micro system ) מערכת ספציפית שהילד נמצא עמה בקשר ישיר . רמת מערכת המסו – ( Meso system ) מערכת היחסים בין שתי מערכות או יותר שעמן הילד בא במגע ישיר . רמת מערכת האקסו – ( Exo system ) מערכת היחסים בין מערכת שהילד בא עמה במגע ישיר למערכת או מערכות שהילד לא בא עמן במגע ישיר . מערכת מקרו – ( Macro system ) ההקשר הכללי יותר – החברתי , הכלכלי וכן הלאה – שבתוכו מתקיימות המערכות השונות . ההקשר הכרונולוגי – ( Chrono system ) השפעה של זמנים מסוימים או של התפתחויות מסוימות לאורך זמן . ניתוח של המערכות הקשורות לתחום עיסוקה של הוועדה על פי תאוריה זו יניב מספר מערכות מרכזיות : התלמיד עצמו , על מאפייניו הקוגניטיביים , הביולוגיים והחברתיים , הוא מערכת מיקרו בפני עצמה . גם המערכת הבית ספרית שבה לומד הילד היא מערכת מיקרו , המערכת הביתית גם היא מערכת מיקרו , ומערכת היחסים בין המערכות הללו היא מערכת מסו . כל אחת ממערכות המיקרו נמצאת בתוך הקשר תרבותי ( מערכת מקרו ) משלה . לעתים ההקשר התרבותי של שתי המערכות ( הבית ובית הספר ) דומה , ולעתים הוא שונה . בנוסף , בית הספר נמצא בתוך מערכת מבנית מורכבת – מערכת החינוך במדינה – שהיא מערכת מקרו כשלעצמה . לכל אחת ממערכות המקרו והמיקרו יש המטרות שלה , שנגזרות גם מתוך ההקשר המבני או האידאולוגי שלהן . המטרה של מערכת המסו צריכה להיגזר מתוך מטרות אלו . ולבסוף – ההקשר ההתפתחותי של התלמיד עצמו מהווה את ההקשר הכרונולוגי המרכזי , ובמסגרת העבודה שלנו הכוונה היא למאפיינים ההתפתחותיים של גיל ההתבגרות ( זהו כמובן תיאור מתומצת של מספר מערכות מרכזיות המשפיעות על ההורים , הילד , בית הספר והקשר ביניהם . לניתוח מורחב ראו : . ( Downer & Myers , 2010

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר