תקציר: סיכום ממצאים, מסקנות והמלצות

עמוד:8

תרגום והתאמה לתרבות ולחברה הישראלית של כלים לבחינת רמת האמון בין אנשי חינוך בכלל ובין הורים לאנשי הסגל החינוכי בפרט . החברה החרדית בישראל ( על חלקיה המגוונים , ( דפוסי מעורבות ההורים בחברה זו ועמדות ההורים כלפי מערכת החינוך ( כולל רמת האמון שלהם במערכת החינוך ובבית הספר של הילד . ( כן דרושה ספרות מקצועית בנושא דפוסים של שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים וההתייחסות אליהם בחברה החרדית . החברה הערבית בישראל ( על חלקיה המגוונים , ( דפוסי מעורבות ההורים בחברה זו ועמדות ההורים כלפי מערכת החינוך ( כולל רמת האמון במערכת החינוך ובבית הספר של הילד . ( רמת האמון בין הורים למורים בישראל , כולל בחינה של בתי הספר השונים , פריפריה לעומת מרכז , וכן בחינה לפי מוצא אתני , לפי מיצב כלכלי חברתי ולפי קבוצות תרבותיות מובחנות . מידת הנגישות והאוריינות הטכנולוגית בישראל בכלל ובקרב בני קבוצות חברתיות שונות בישראל בפרט . המלצות הנוגעות למערכת הבית ספרית כאמור , על משרד החינוך להנחות את בתי הספר לפתח ערוצים של מעורבות הורים ולהעמיד לרשותם את המשאבים הדרושים לשם כך . מומלץ לעודד את מנהלי בתי הספר להציג בעדיפות גבוהה את מעורבות ההורים בחינוך הממוסד ואת הקשר עמם , ולהסדיר הפעלה יזומה של מעורבות הורים מצד בתי הספר בהתאמה ( 1 לצורכי המתבגרים ( 2 לצורכי משפחותיהם ולמשאביהן . עבודת מטה בתוך בתי הספר : בהמשך להמלצה כי משרד החינוך ינחה את בתי הספר לקיים עבודת מטה בנושא מעורבות ההורים , מומלץ כי עבודת מטה זו תתבצע תוך שיתוף של כלל אנשי הסגל , וכי בה תיקבע מדיניות בית הספר כלפי ההורים . מומלץ שעבודת המטה תכלול : דרכים לערב את ההורים בנעשה בבית הספר , בהתחשב בצורכי התלמידים ובמאפייני ההורים . דרכים שבהן ההורים יכולים לסייע לבית הספר בהשגת מטרותיו החינוכיות . דרכים לשתף את ההורים בקבלת ההחלטות בבית הספר , תוך שימת דגש על עירוב הורים מרקע תרבותי שונה או מרקע כלכלי חברתי חלש .

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר