תקציר: סיכום ממצאים, מסקנות והמלצות

עמוד:6

בהמשך לממצאים על חשיבותה של התאמת הקשר עם ההורים לצורכי התלמיד ולמאפייני המשפחה , אנו ממליצים שהנחיות המשרד יציבו לבתי הספר קווים מנחים וגבולות – הנחיות כלליות בהיבטים השונים של המדיניות – אך גם יאפשרו להם ולאנשי ההוראה גמישות להתאים את מדיניות מעורבות ההורים הבית ספרית לצורכי התלמיד , למאפייני משפחות התלמידים ולסביבה שבה פועל בית הספר . זכויות וחובות של הורים ושל אנשי הסגל החינוכי : מומלץ שמשרד החינוך יפעל ( באמצעות חקיקה ראשית או חוזרי מנכ״ל ) לקביעת מדיניות ממלכתית של מעורבות הורים , מדיניות שתסדיר את חובותיהם וזכויותיהם של ההורים ושל אנשי הסגל החינוכי . מומלץ לקבוע כללים ברורים לגבי חיסיון מקצועי למידע שיועבר בין אנשי הסגל החינוכי להורים ובין אנשי הסגל החינוכי לתלמידים . כללים אלו יבהירו לאנשי הסגל החינוכי איזה מידע מותר להם למסור להורים , איזה מידע הם חייבים למסור ואיזה מידע אסור להם למסור . על משרד החינוך לפתוח אפיקים ליידוע רציף ושוטף של ההורים בדבר זכויותיהם וחובותיהם . מוצע כי אפיקים אלו יכללו ( בין השאר ) את ההיבטים האלה : א . האחריות ליידוע ההורים בזכויותיהם וחובותיהם תוטל על בתי הספר . ב . יוקם אתר במרשתת שבו ירוכז המידע הרלוונטי בצורה מסודרת ונגישה . ג . תיפתח , אולי במסגרת האגף לפניות ותלונות של הציבור , כתובת שאליה יוכלו הורים לפנות לצורך בירור זכויותיהם וחובותיהם . הכוונה היא להעמדת כתובת דואר אלקטרוני ייעודית ומענה טלפוני אישי שאליהם יוכלו הורים לפנות לצורך בירור נושא זה בלבד ( בנוסף לתפקוד ככתובת לבירורים כלליים בנושאי חינוך . ( הכשרה ופיתוח מקצועי של המורים : מומלץ להרחיב את ההתייחסות לקשרי מורים-הורים בכל שלבי הכשרת המורים – במהלך הלימודים לקראת קבלת תעודת הוראה , בזמן ההתמחות ובמסגרת פיתוח מקצועי למורים – כדי לספק ידע ומיומנויות הנחוצים למעורבות הורים . נדבך זה יכלול בין היתר : פיתוח עמדות חיוביות כלפי מעורבות הורים בחינוך הממוסד , בכלל זה היכרות עם ממצאי הספרות המחקרית בדבר התנאים שבהם מעורבות הורים חשובה ומועילה לתלמידים . במיוחד מתייחסת המלצה זו ל ַ צורך לפתח אצל המורים היכרות עם ממצאי מחקרים המראים כי גם בגיל ההתבגרות נשארת מעורבות ההורים חשובה להישגי התלמידים ולרווחתם .

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר